E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1553 Viewed828 Downloaded

Inflammatory Pseudotumor of the Urinary Bladder in Differential Diagnosis of Pelvic Masses: Case Report
Pelvik Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Mesanenin İnflamatuar Psödotümörü

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):197-201

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Inflammatory pseudotumor of the urinary bladder appears to be an infrequent, benign, non-epithelial tumor which still remains to be a controversial issue with respect to diagnosis and management strategies. Since it is easily misinterpreted as a malignant process, perioperative accurate diagnosis is of profound importance to avoid an extensive disabling surgery primarily in young subjects. From a gynecologic view of point, it should be considered in differential diagnosis of adnexial masses, since it may mimic an adnexial mass which requires a colloborative multidisciplinary approach. A 44-year-old woman suffering from fever and irritative urinary symptoms underwent laparotomy due to a solid adnexial mass. After pathological evaluation, the diagnosis was inflammatory pseudotumor of the urinary bladder. Herein, this rare lesion was discussed with a review of literature regarding the diagnosis and therapy.
ÖZET
Mesanenin inflamatuar psödotümörü, tanı ve tedavi yaklaşımları açısından hala tartışmalı olan, ender rastlanan, benign bir non-epitelyal tümördür. Malign bir lezyon ile kolaylıkla karıştırılabileceğinden, özellikle genç hastalarda radikal bir cerrahi girişimden kaçınmak için perioperatif tanının doğru konulması son derece önemlidir. Jinekolojik açıdan bakılacak olursa, bu lezyon multidisipliner girişimi gerektiren adneksiyal bir kitleyi taklit edebileceğinden adneksiyal kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Kırk dört yaşında, ateş ve irritatif idrar yakınmaları olan bir kadın hastaya solid adneksiyal kitle ön tanısı ile laparotomi uygulandı. Patolojik inceleme sonucu, mesanenin inflamatuar psödotümörü şeklinde rapor geldi. Nadir görülen bu lezyon, tanı ve tedavisi açısından literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.