E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2484 Viewed872 Downloaded

Investigation Of Chlamidia Trachomatis Prevalance Inpregnant Women, Gynecologic Outpatients And Prostitutes
Gebelerde, Jinekoloji Poliklinik Hastaları veHayat Kadınlarında Chlamidia Trachomatis Prevalansı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):199-203

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: 3. Trimester gebeler, jinekoloji polikliniği hastaları ve hayat kadınalarının endoservikal örneklerinde C.trachomatis antijeni araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ve İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi Materyel ve Metod: Bu çalışmada 88i 3.trimester gebe, 100ü jinekoloji polikliniği hastası ve 94ü hayat kadını olan toplam 282 olgunun endoservikal örneklerinde C.trachomatis antijeni ELISA yöntemiyle araştırıldı. Bulgular: 2 (%2.2) gebe, 4 (%4) jinekoloji hastası, 17 (%18) hayat kadınında C.trachomatis antijeni pozitif bulundu. Sonuç: Bulgularımız C.trachomatisin hayat kadınlarında önemli bir hastalık etkeni olduğu ve tarama testlerinin özellikle bu gruplarda tanı için gerekli olduğunu düşündürmektedir.
ABSTRACT
Objective: Determining C.trachomatis antigen in endoservical samples from third trimester pregnant women gynecologic outpatients and prostitutes. Institutions: Süleymaniye Obstetric and Gynecology Hospital and İstanbul Dermatology and Sexually Transmited Diseases Hospital. Material and Method: This study were investigated C.trachomatis antigen by ELISA method in 282 endoservical samples including 88 third trimester pregnant women, 100 gynecologic outpatients and 94 prostitutes. Result: C. Trachomatis antigen were found positive in 2 (%2.2) pregnant women, 4 (%4) gynecologic outpatients and 17 (%18) prostitutes. Conclusion: Our findings suggest that C.trachomatis may be important disease agent in special population and screening tests should be performed for diagnosis.