E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
3583 Viewed1102 Downloaded

Evaluation of the Psychosocial Characteristics of Gyneacologic Cancer Patients
Ji̇nekoloji̇k Kanserli̇ Hastalarin Psi̇kososyal Özelli̇kleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(2):142-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalısmada jinekolojik kanserli hastaların psikososyal özelliklerinin incelenmesi psikososyal özelliklerinin sosyodemografik ve klinik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması ve elde edilen sonuçların jinekolji pratiğine yansıyan taraflarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği.Materyal ve Metod: Çalışmaya, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisine son bir yıl içinde jinekolojik kanser nedeniyle başvuran hastalar içinden rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 50 hasta alındı. Çalışmaya katılım konusunda gönüllü olan sağlıklı bireylerden yine rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenen 50 denekle kontrol grubu oluşturuldu. Hastaların sosyodemografik özelliklerini ve bazı klinik özelliklerini sorgulamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. Hastalara ve kontrol grubu bireylere Beck Depresyon Ölçeği (BDI), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BHS), Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri (CSI), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MPSS), UCLA Yalnızlık skalası (LS) ve Algılanan Aile Desteği Ölçeği (PFSS) uygulandı.Bulgular: Jinekolojik kanserli hastalarda depresyon, umutsuzluk ve yalnızlık düzeylerinin arttığı, benlik saygılarının düşük , aile desteği ve sosyal destek durumlarının kontrol bireylerinden zayıf olduğu tespit edildi. Öte yandan sosyoekonomik düzeyi düşük olan kanserli hastalarda; depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek, benlik saygısının ve sosyal destek puanlarının daha düşük olduğu, depresyon düzeyi arttıkça umutsuzluk ve yalnızlık düzeyininde arttığı, buna karşın aile desteği ve sosyal desteğin azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuçlar jinekolojik kanserlerde hastaların psikososyal özelliklerinin ortaya konulmasının, sosyal ve ailesel ilişkilerinin düzenlenmesinin, yaşam kaliteleri ve işlevsel düzeylerinin artırılmasının, tanı ve tedavi aşamalarında önemli olduğunu göstermektedir.Objective: We evaluated the psychosocial characteristics of the gyneacological carcinoma patients and, the influence of the sociodemographic characteristics and clinical characteristics of the patients. The results were also evaluated for the applicablity, benefit and correlation to the gyneacologic oncology follow-up practice.
ABSTRACT
Objective: We evaluated the psychosocial characteristics of the gyneacological carcinoma patients and, the influence of the sociodemographic characteristics and clinical characteristics of the patients. The results were also evaluated for the applicablity, benefit and correlation to the gyneacologic oncology follow-up practice.Institution:Kartal Education and Research Hospital, Department of Obstetrics&Gynecology.Material and Methods: This study was designed in a randomised, prospective manner in our clinic in one year period, and 50 carcinoma patients were recruited in the study. Fifty healthy people were also randomly taken as a control group and the same tests were applied. Patients and the control group were applied a semi-structured interview prepared by the investigator to outline the social demographical and other clinical characteristics. "Beck Depression Inventory (BDI)", "Beck Hopelessness Scale (BHS)", "Coopersmith Self-esteem Inventory (CSI)", "The Multidimensional scale of Percieved Social Support (MPSS)", "Percieved Family Support Scale (PFSS)" and "UCLA Loneliness Scale (LS) were applied both to the patients and the control group. Results: Depressive mood, hopelessness and loneliness were found to be significantly higher; and family and social support and self- esteem were found to be lower when compared with the control group. Also depression and hopelessness scores were found to be significantly higher and self esteem and social support scores were significantly lower in carcinoma patients of low socioeconomic status than avarage socioeconomic status. As the depression score were increased, hopelessness and loneliness scores were found to be increased; and family and social support scores were found to be decreased. Conclusion: Results showed the importance in delineating the psychosocial characteristics; re-organization of social and family relations; and improvement in life quality had a better effect on the diagnosis and prognosis of the gyneacological carcinoma patients.