E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2007 - Volume 17 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
3424 Viewed1419 Downloaded

The Toxicity Profile Of Ifosfamide/ Mesna/ Adriamycin Chemotherapy Used In Gynecologic Oncology
Jinekolojik Onkolojide Kullanılan İfosfamid/Mesna/Adriyamisin Kemoterapisinin Toksisite Profili

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2007;17(2):94-100

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İfosfamid/Mesna/Adriyamisin (İMA) sıklıkla sarkomlarda kullanılan ve toksisitesi oldukça yüksek olan kemoterapi kombinasyonudur. Jinekolojik malignitelerde özellikle uterin sarkomlarda cerrahi sonrası primer tedavi seçeneğidir. Bu çalışmada İMA kemoterapisinin toksisitesi belirlenmeye çalışıldı. Gereç ve Yöntemler: 1993-2006 tarihleri arasında en az iki kür İMA kemoterapisi verilmiş olan 80 hastaya ait toksisite verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Kemoterapiye 60 mg/m² dozunda adriyamisinle başlandı. Takiben 2.5 g/m² dozunda ifosfamid ve 2.5 g/m² dozunda mesna beraber 16 saatte infüzyonla gönderildi. Tedavinin ikinci ve üçüncü günlerinde ifosfamid-mesna dozu tekrarlandı. Kemoterapi 21 gün arayla uygulandı. Bulgular: Hasta grubunda median yaş 52'ydi (16-73). 80 hastaya toplam 357 kemoterapi siklusu uygulandı. Uygulanan median kür sayısı 4'dü (2-6 siklus). Grade 4 toksisite sadece hematolojik açıdan görüldü. Grade 3-4 lökopeni hastaların %70'inde ve kürlerin %50.5'inde gelişti. Buna karşılık grade 3-4 trombositopeni %5.1 hastada ve %1.4 kürde, anemi %15.1 hastada ve %4.2 kürde saptandı. Diğer sistemlerle ilgili olarak grade 3-4 derecesinde toksisite gelişmedi. Hastaların %10'unda ve kürlerin %3.6'sında G-CSF kullanılması gerekti. %5 hastada ve %2 kürde febril nötropeni gelişti. Hepatotoksisite ve nefrotoksisite belirgin değildi ve çoğunlukla grade 1 düzeyindeydi. Hastaların %26.2'sinde ve kürlerin %9.2'sinde toksisiteden dolayı tedavi planlandığı günde verilemedi ve %5 hastada doz azaltılması yapıldı. Sonuç: İMA kemoterapisi, toksisite profilinin kötü olması nedeniyle uygulanması güçtür. Doz azaltılmadan uygulanma şekli ve tedaviye eklenecek olan profilaktik medikasyonlarla (G-CSF, eritropoietin gibi) yeni İMA protokolleri geliştirilmelidir.
ABSTRACT
Objective: Ifosfamide/ Mesna/Adriamicyn (IMA) is a chemotherapy combination, used mostly for sarcomas and whose toxicity was high. It is primary treatment option for gynecologic malignancy especially for sarcomas after surgery. In this study, the toxicity of IMA chemotherapy was tried to determine. Material and Methods: The toxicity data of 80 patients, who were given two or more courses IMA chemotherapy between 1993 and 2006, were retrospectively reviewed. Chemotherapy was begun with adriamicyn at the dose of 60 mg/m2. In sequence ifosfamide at the dose of 2.5 mg/m2 and mesna at the dose of 2.5 mg/m2 were administered together with 16-hour infusion. Ifosfamide and mesna repeated on second and third days. The chemotherapy was repeated every 21 days. Results: The median age of the patients was 52 years (16-73). 357 chemotherapy courses were performed for 80 patients. The median courses were 4 (2-6). Grade 4 toxicity was seen only for hematologic perspective. Grade 3-4 leucopenia was seen in 70% of patients and 50.5% of courses. Grade 3-4 thrombocytopenia was found in 5.1% of patients and 1.4% of courses and grade 3-4 anemia was in 15.1% of patients and 4.2% of courses. G-CSF had to be used in 10% of patients and 3.6% of courses. Febrile neutropenia was developed in 5% of patients and 2% of courses. Hepatotoxicity and nephrotoxicity were not evident, mostly at degree of grade 1. Because of toxicity, the chemotherapy couldn't be given on the planned day in 26.2% of patients and 9.2%of courses and the dose was reduced in 5% of patients. Conclusion: IMA chemotherapy is a difficult protocol, because of toxicity profile. The new IMA protocols must be developed with the prophylactic medications (G-CSF, erythropoietin e.g.) which are added to treatment and performing style without of dose reduction.