E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1958 Viewed522 Downloaded

The Contracepti̇ve Methods Used In Kirikkale And Nearby
Kırıkkale İli ve Çevresinde Kullanılan Kontraseptif Yöntemler

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(4):266-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bölgemizde kullanılan kontraseptif yöntemleri, bu yöntemlerle eğitimin ilişkisini ve ortaya çıkan istenmeyen gebelikleri incelemek. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kırıkkale. Materyal ve Metod: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran yaşları 20 ve 40 arasında olan, kontraseptif yöntem kullanan 342 multipar kadın çalışma kapsamına alındı. Çalışma grubunda yer alan kişilerin kullandıkları aile planlaması yöntemlerini, eğitim seviyelerini ve oluşan istenmeyen gebelikleri içeren anket formu bireylerle yüzyüze görüşülerek dolduruldu.Veriler ortalama ± SD şeklinde ifade edildi. İstatistiki testlerden ki-kare (Pearson) testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 20-40 yaş grubu toplam 342 kişinin yaş ortalaması 31.8 ± 5.6 idi. En sık kullanılan yöntem koitus interruptus olup (%38.9), diğer yöntemler sırasıyla rahim içi araçlar (%32.7), kondomlar (%12.9), doğum kontrol hapları (%6.1), tüp ligasyonu (%2.3) idi. Kullanılan yöntem ile eğitim seviyesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi (p=0,009). Çalışma grubumuzda toplam 1292 gebelik olgusundan 212 tanesi istemli olarak sonlandırılmıştı (%16.4), istenilmeyen gebelik oranı ise %27.7 idi. Sonuç: Kadın sağlığını olumsuz etkileyen istenmeyen gebelikleri ve istemli düşükleri azaltmak için iyi bir kontrasepsiyon sağlanmalıdır. Bunun içinde kişiler bu konuda eğitilmeli ve iyi bir danışmanlık hizmeti verilmeli ve yine yöntemi kullanacak kişi bilinçli olarak yöntemi benimsemelidir.
ABSTRACT
Objective: In this study we aimed to investigate the contraceptive methods used in our region, the relationship of education with these methods and the unwanted pregnancies. Institution: Kırıkkale University Faculty of Medicine, Department of Obstetric and Gynecology, Kırıkkale. Materials and Methods: In this study we included 342 multipar women whose ages were between 20 and 40 years old. They applied to Kırıkkale University Faculty of Medicine, Department of Obstetric and Gynecology and were using a contraceptive method. In the study group an inquiry was filled with face to face conversation which included family planning methods they used, their educational states and their unwanted pregnancies. The data was expressed as average ± SD. We used chi square (Pearson) test for statistical analysis and p<0.05 were found significant. Results: The average age of the 342 women in the study group was 31.8 ± 5.6 ranging between 20 and 40. The most used contraceptive method was coitus interruptus (%38,9) and the other methods mostly used were intrauterine device (%32.7), condoms (%12.9), oral contraceptives (%6.1) and tuba sterilization (%2.3). We found statistically significant relationship between the methods used and the educational status of the family (p=0.009). Conclusion: In order to reduce the unwanted pregnancies and wanted abortions which reversely effect the women healthy; an effective contraception must be employed. For this purpose population must be educated and a good consultation service must be given. And over the family must consider the method of their own.