E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1644 Viewed745 Downloaded

Kliniğimizdeki Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Saptanması
Kliniğimizdeki Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Saptanması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(3):143-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Tüm yenidoğan bebekler arasında intrauterin büyüme geriliği (IUGR) görülme oranı %7'dir. Kliniğimizde IUGR saptanma ve yenidoğan SGA bebeklerin belirlenme yöntemlerini irdelemeyi amaç edindik. Gereç ve Yöntem: Üçüncü Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran düzenli menstruasyonu olan ve son menstruel kanama tarihi (SAT) kesin bilinen travaydaki 1800 gebe incelendi. Ultrasonografik ölçümler (USG) ile 110 gebeye IUGR tanısı kondu, doğumdan sonra yenidoğan muayenesi ile SGA tanısı onaylandı. Bulgular: SAT'ine göre 13 olgu (%11.8) 37 haftadan küçük, 92 olgu (%83.7) 37-40 hafta arasında ve 5 olgu (%4.5) 40 haftadan büyük gebelikler idi. SGA bebeklerin ağırlıkları incelendiğinde 97 olguda (%88.2) 2101-2500 g, 11 olguda (%10.0) 2100-1701 g, 2 olguda (%1.8) 1700 g altında yenidoğan ağırlığı saptandı. Çalışmamızda IUGR görülme oranı %6.10 olarak bulundu. Sonuç: İntrauterin yaşamda gerçek IUGR tanısı önemli bir sorundur. Eşlerin "programlı gebeliğe" yönlendirilmesi ve prenatal gebelik kontrollerinin yeterli düzey ve kali-tede yapılması gerekir. Burada karşılaştırmalı USG ölçümlerinin yeri reddedilemez kanısındayız.
ABSTRACT
Objective: The incidence of IUGR among all new births is 7%. In our clinic we intended to diagnose IUGR and inspect the methods of determination of SGA babies. Study methods: One thousand eight hundred pregnant women with regular periods and whose last date of menstruation was definitly known admitted to III. Obs.&Gyn. Clinic in labour were studied. Through ultrasonographic measurements and newborn examination (Dubowitz score) 110 IUGR pregnancies were diagnosed. Results: According to thedate of last menstrual bleeding 13 cases (11.8%) were less than 37 weeks. 92 cases (83.7%) were between 37-40 weeks and 5 cases (4.5%) were greater than 40 weeks. When the weight of SGA babies was studied 97 cases (88.2%) were between 2101-2500 gr 11 cases (10.0%) were between 2100-1701 and 2 cases (1.8%) were below 1700 g. In our study the incidence of IUGR was found to be 6.10%. Conclusion: The real IUGR diagnosis in intrauterine life is an important problem. We must direct couples to programmed pregnancy. Prenatal pregnancy controls must be in sufficient level and quality. We cannot refuse the role of comparative USG measurements for the correct diagnosis.