E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2479 Viewed1451 Downloaded

Laparoscopic Sacrocervicopexy And Intraperitoneal Burch Operation: Two Case Report
Laparoskopik Sakroservikopeksi veİntraperitoneal Burch Operasyonu: İki Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):249-52

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Uterin prolapsus kadın popülasyonunda oldukça yaygın bir problem olup kesin tedavisi cerrahi tedavi yöntemleridir. Bunlar içinde vajinal histerektomi prolapsus için en sık kullanılan yöntemdir. Ancak esas problem, genç ve fertilite beklentisi olan kadınlarda uygun cerrahi yöntemin seçilmesidir. Pesserler gibi konservatif yöntemler veya cerrahi yöntemlerin bir kısmı, tatminkar sonuçlar vermediği gibi preterm eylem, gebelik kaybı gibi sakıncalar taşırlar.Amaç: Biz bu çalışmada semptomatik uterovaginal prolapsusu ve stres inkontinansı olup fertilite beklentisi olan iki kadında, serviksi sakral promontoryuma yaklaştırmayı amaçladık.Metot: Biri 31 diğeri 35 yaşında olan ve fertilite beklentisi ve subtotal uterin prolapsusu olan iki kadında laparoskopik olarak sakroservikopeksi operasyonunu uyguladık. İlk olarak peritonu sağda pelvik brimden itibaren disseke edip üreteri promontoryumdan serviks düzeyine kadar olan alanda sağa doğru ittik. Bunu takiben polipropilen mesh önce 3 adet ethibond sütur ile servikse sabitlendi. Ardından diğer ucu sakral promontoryuma tacker yardımı ile fikse edildi. Periton 2/0 vicryl ile kapatıldı. Her iki hastada da mevcut stres inkontinans nedeni ile laparoskopik intraperitoneal Burch operasyonu yapıldı.Sonuçlar: Toplam operasyon süresi ilk olguda 2 saat 30 dakika, ikinci olguda 105 dakika, kan kaybı her iki olguda da 100 ml den az, postoperatif hastanede kalış süresi 2 gün olup her iki hastanın idrar kateteri 48 saat sonra çekildi. Her iki olguda da intraoperatif veya postoperatif komplikasyon gözlenmedi. Operasyonu takiben hastaların şikayetleri geriledi ve serviks spina ischiadicaların üzerinde olacak şekilde uterus elevasyonu sağlandı.Tartışma: Laparoskopik sakroservikopeksi ve Burch operasyonu genç ve fertilitesini korumak isteyen semptomatik uterovaginal prolapsusu olan kadınlarda uygun ve yeterli bir operasyondur.
ABSTRACT
Uterine prolapsus is a common gynecological problem in female population. The definitive treatment for prolapsus is surgery. Vaginal hysterectomy is the most common surgical procedure for uterine prolapsus. However the main problem is choosing appropriate surgical operation in young women who do not wish to loose their fertility. Neither conservative approaches such as pesseries nor surgical procedures are satisfactory and carries some problems such as preterm labor, miscarriage etc.Aim: We aimed to elevate the uterus for symptomatic uterine prolapsus and wish to preserve her fertility by approximating the cervix to the sacrum.Method: We performed a laparoscopic sacrocervicopexy operation to 31 and 35 years old women have subtotal uterine prolapsus and who wish to preserve their fertility. First, the peritoneum was dissected from the right side of pelvic brim by pushing the right ureter to the right side, from promontorium to the posterior surface of the cervix. Then a polypropilen mesh, was fixed posterior uterine cervix by three ethibond sutures. The proximal part of the mesh was fixed to the promontorium by tacker device. Peritoneum was closed by 2-0 vicryl sutures. Laparoscopic intraperitoneal Burch operation was added for genuine stress incontinence.Results: Total operation time for first patient was 2 hours 30 minutes and the second one 105 minutes . Blood loss was below 100 ml, postoperative hospital stay were two days and urinary catheters were removed 48 hours later. There were no postoperative complication. Complaints of patients was improved and uterus was elevated above the spines and both of the patients become continent.Conclusion: Laparoscopic sacrocervicopexy and Burch operation is suitable and effective operation in young women who are in the childbearing age and wish to preserve their fertility.