E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1531 Viewed2018 Downloaded

Comparison Of Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy With Abdominal And Vaginal Hysterectomy: A Prospective Study
Laparoskopik Asiste Vajinal Histerektomi (LAVH) Olgularının, Total Abdominal Histerektomi ve Vajinal Histerektomi ile Karşılaştırılması:Prospektif Bir Çalışma

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(3):178-84

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı laparoskopik asiste vajinal histerektomi (LAVH) operasyonunun vajinal ve abdominal histerektomi ile karşılaştırılmasının yapılmasıdır. Materyel ve Metod: Mayıs-1996 Ağustos-1999 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen 24 LAVH, 106 abdominal histerektomi, 42 vajinal histerektomi olgusunun yaşları, uterus ağırlıkları, endikasyonları, hospitalizasyon ve operasyon süreleri, hematokrit düzeyleri, analjezi ihtiyacı ve oluşan komplikasyonları karşılaştırılmıştır. En sık endikasyonlar LAVH ve abdominal histerektomi gruplarında uterin myomlar ve ovarian kitle iken vajinal histerektomi grubunda pelvik relaksasyondu. Bulgular: Ortalama operasyon süresi laparoskopik asiste vajinal histerektomi (LAVH)de (117,50±34,23 dk.), abdominal (69,98 ± 34,78 dk.) ve vajinal histerektomiye (65,42 ± 30,98 dk.) göre daha uzun bulunmuştur. Ortalama hasta yaşı vajinal histerektomide diğer iki gruba göre daha yüksektir. Her üç operasyon şeklinde de hastanede kalış süresi, preoperatif ve postoperatif hematokrit düzeyleri, analjezi ihtiyacı açısından fark saptanmamıştır. Uterus ağırlığı, LAVH ve abdominal histerektomide benzer, vajinal histerektomide bu iki grupdan daha hafifdir. Sonuç: Vajinal histerektomi yapılması kolay, morbiditesi az olan bir yöntemdir. Çalışmanın sonuçlarına göre LAVH hiçbir zaman vajinal histerektominin alternatifi olmamalıdır. Çalışmamızda adneksiyel kitlesi olan 6 hastaya LAVH yapılırken, adneksiyel kitlesi olan hiçbir hastada vajinal histerektomi tercih edilmemiştir. Ayrıca LAVHde 260 gr. ağırlığa kadar olan uteruslar çıkarılabilmiştir. Bu sonuçlara göre LAVH, deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığı zaman abdominal histerektomiye iyi bir alternatif olabilir.
ABSTRACT
Objective: To compare laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH) with vaginal and abdominal hysterectomy and to define the advantages, disadvantages of LAVH. Materials and Methods: Age, uterine weights, hospital stay and operation time, hematocrit levels, complications and analgesic demands were compared in 24 cases of LAVH with 106 abdominal and 42 vaginal hysterectomies which had been performed in our department between May-1996 and August 1999. The most common indications were uterine myomas, ovarian mass, in LAVH and abdominal hysterectomy groups and pelvic relaxation in vaginal hysterectomy group. Results: The average operation time was longer in LAVH (117,50 ± 34,23 min.) group than abdominal hysterectomy (69,98 ± 34,78 min) and vaginal hysterectomy (65,42 ± 30,98 min.). Patients age were older in vaginal hysterectomy group than other groups. There were no differencies in hospital stay, analgesic demands and hematocrit changes in these three hysterectomy types. Uterine weights were lower for vaginal hysterectomy than other hysterectomy types. Conclusion: Vaginal hysterectomy is associated with less recuperation and less morbidity. LAVH was performed, in 6 patients with adnexial masses and in a patient with 260 gr.uterine weight. According to the results of this study, LAVH can be an alternative method instead of abdominal hysterectomy by trained laparoscopists.