E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2178 Viewed697 Downloaded

Maternal Body Mass Index In Pregnants With Fetal Anomaly
Fetal Anomalili GebeliklerdeMaternal Body Mass Index

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(4):186-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Body mass indexe (BMI) göre düşük ya da fazla kilolu kadınlarda konjenital fetal anomali riskinin artıp artmadığını araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: GATA ve Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri, Ankara ve İstanbul. Materyel ve Metod: Fetal anomalili doğum yapan 81 olgu retrospektif olarak incelendi. Termde normal yenidoğanı olan 100 olgu kontrol grubu olarak alındı. Bulgular: Anomalili bebek doğuran olguların 59u (%72) BMIe göre fazla kilolu idi. Bu grupta düşük kilolu kadın oranı sadece %8.6 idi. Kontrol grubunda bu oranlar sırası ile %12 ve %6 olarak bulundu. Sonuç: Bu bulgular geniş serili başka çalışmalarla desteklenirse gebelikten önce kilo ayarlaması kesin bir şekilde gerekli olacaktır.
ABSTRACT
Objective: To investigate whether the risk of fetal anomaly is associated either increased or decreased body mass index (BMI). Institution: GATA and Haydarpaşa Training Hospital, Departments of Obstetrics and Gynecology, Ankara and Istanbul. Materials and Methods: 81 women who have given birth to abnormal fetuses have been analyzed retrospectively. 100 women with normal term newborns have been taken as the control group. Results: Of 81 women who have given birth to abnormal fetuses 59 (72%) were overweight or obese according to their BMIs while only 8.6% were underweight. Corresponding figures in the control group were 12% and 6% respectively. Conclusion: If our findings are supported with other studies with larger series, weight balance before pregnancy is going to be a must.