E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 13 May 2016
Year 2016 - Volume 26 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2021 Viewed1360 Downloaded

The Effects of Maternal Position on Labour and Obstetric Outcomes, A Prospective, Randomized Trial
Maternal Pozisyonun Doğum Eylemi ve Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkileri, Randomize Kontrollü Çalışma

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2016;26(1):7-12
DOI: 10.5336/gynobstet.2015-45849
Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Doğum eylemi süresince maternal pozisyon ile ilgili tartışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, doğumun birinci evresini ayakta geçirmenin maternal rahatlık ve obstetrik sonuçlar açısından avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Mart 2013 ile Haziran 2013 tarihleri arasında hastanemiz doğum ünitesine aktif eylem tanısı ile yatışı yapılan sağlıklı tekil gebelikler dâhil edildi. Bu amaçla gebeler doğum eyleminin birinci evresini ayakta ve supin pozisyonda geçirmek üzere randomize edildi. Her iki grup; eylem süreleri, doğum şekilleri, oksitosin ve analjezi ihtiyaçları, eylem boyunca yaşadıkları ağrı şiddeti, obstetrik sonuçlar ve yenidoğan APGAR skorları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Gebelerin doğum ünitesine kabulünün hemen ardından ölçülen vizüel analog skala (VAS) 1 skorları mobilizasyon ve yatış gruplarında sırasıyla 4,1±1,3 ve 3,9±1,3 olarak kaydedildi, iki grubun VAS 1 sonuçları arasında fark bulunamadı (p=0,628). Aktif fazın sonunda ölçülen VAS 2 skorları mobilizasyon grubundaki gebelerde yatış grubundakilere göre anlamlı olarak düşük saptandı (sırasıyla 4,5±1,8 ve 5,9±1,6; p<0,001). Doğumun birinci ve ikinci evrelerinin süreleri, oksitosin ihtiyacı, sezaryen oranları, kötü obstetrik sonuçlar ve yenidoğan APGAR sonuçları açısından mobilizasyon ve supin yatış grupları arasında fark saptanmadı. Sonuç: Çalışmanın sonucunda doğumun birinci evresinin ayakta geçirilmesinin obstetrik sonuçlar açısından supin pozisyondan farklı olmadığı, bunun yanında daha yüksek maternal konfor düzeyleri sağladığı saptanmıştır. Bu nedenle özellikle düşük riskli gebeler, doğum eylemi sırasında rahat ettikleri pozisyonu seçmeleri açısından cesaretlendirilmelidir.
ABSTRACT
Objective: There is an ongoing debate on maternal positions during the first stage of labour. The aim of this study is to evaluate the advantages, disadvantages, obstetric outcomes and maternal comfort levels of walking during in the first stage of labour. Material and Methods: The study was carried on between March 2013 and June 2013. Healthy, singleton pregnancies were included in the study. For this purpose, a total of 120 pregnant women were randomized for either supine position or walking during the first stage of labour. The groups were compared in regards of duration of labour, cesarean section rates, the need for oxytocin augmentation and analgesia, pain perceptions of women during labour, obstetric outcomes and newborn APGAR scores. Results: The visual analog scale (VAS) 1 results, which were obtained immediately after the hospitalization, were 4.1±1.3 and 3.9±1.3 for the mobilization and supine position groups respectively (p=0.628). The VAS 2 results, obtained at the end of the first stage of labour, were significantly lower in the mobilization group compared to supine group (4.5±1.8 vs 5.9±1.6 respectively; p<0.001). The length of first and second phases of labour, the need for oxytocin induction or augmentation, cesarean delivery rates, obstetric outcomes and neonatal APGAR scores were not different among mobilization and supine group. Conclusion: We found that there were no difference in obstetric outcomes between the groups; besides, the women in upright position had higher maternal comfort levels. Therefore, especially low risk women should be encouraged to choose the most convenient position during the first stage of labour.