E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1575 Viewed430 Downloaded

Maternal Cigarette Smoking: The Effects On Umbilical Blood Flow Velocity With Doopler Ultrasonography
Maternal Sigara İçiminin Umbilikal Arter Kan Akımına Etkisinin Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(1):16-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Maternal sigara içiminin umbilikal arter kan akımı üzerine etkisi araştırılarak fetüste oluşturduğu vazokonstrüksiyon ve hipoksi vurgulanamya çalışılmıştır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi, Ankara. Materyel ve Metod: Olgular gebelik haftalarına göre II. ve III. trimesterden seçildi. Her bir grup günlük içilen sigara sayısına göre 3 alt gruba ayrılarak incelendi sigara içen ve herhangi bir obstetrik komplikasyonu olmayan 80 gebe bu çalışmaya dahil edilid. Umbilikal arter kan akım hızı S/D oranının farklı olduğu bulunmuştur. Sonuç: Günde içilen sigara sayısından ziyade sigaraya maruz kalınan sürenin umbilikal FVW S/D oranı üzerinde negatif etkisi olduğu ve fetüsü kötü yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
ABSTRACT
Objective: The effect maternal smoking on umbilical artery blood flow was investigated, emphasizing the vasoconstriction and hypoxia experienced by the fetus. Institution: Ankara Social Security Association Hospital Department of Obsterics and Gynecology. Material and Methods: Cases were selected according to the number of weeks gestation from the second and third trimesters of pregnancy. Three subgroups were established according to the number of cigarettes smoked per day. Eighty pregnant women who smoked and had no obstetric complication were included in the study. Umbilical artery blood flow velocity waveform systolic/diastolic (FVW S/D) rates were evaluated using Doppler real-time ultrasonography. Results: The number of cigarettes smoked per day by the second trimester group had no effect on the umbilical FVW S/D rate. However, a difference in umbilical FVW S/D rates was found between third trimester pregnant women smoking 6-10 cigarettes per day and those smoking more than 10 cigarettes per day. Conclusion: It was concluded that the length of time the pregnant woman smoked had a greates effect on the umbilical FVW S/D rate than did the number of cigarettes smoked per day. The length of time the woman smoked also negatively affected both the FVW rate and the fetus.