E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 25 Nov 2013
Year 2013 - Volume 23 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1166 Viewed733 Downloaded

Mature Cystic Teratoma of the Ovary: A Clinicopathologic Study of Our Series and Retrospective Analysis
Overin Matür Kistik Teratomları: Serimize Ait Klinikopatolojik Bir Çalışma ve Retrospektif İnceleme

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2013;23(4):225-30

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Matür kistik teratomlar, en sık görülen benign over tümörleridir. Tüm over tümörlerinin %15-20'sini oluştururlar. Bu çalışmada, retrospektif olarak bölümümüzdeki matür kistik teratom tanısı alan olguların klinikopatolojik özelliklerini tespit etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji bölümünde 2010-2013 yılları arasında matür kistik teratom tanısı almış 50 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular, yaş, tümör çapı, tümör lokalizasyonu, tümör belirteçleri ve malign transformasyon açısından değerlendirildi. Bu değerlendirme bilgileri hastaların arşivdeki patoloji raporlarından ve klinikteki dosyalarından yararlanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Tüm yaş grupları değerlendirildiğinde hastaların %38'i 15-29 yaş grubunda olup, en sık bu yaş grubunda tümör görüldüğü saptandı. Matür kistik teratom olgularımızın toplam sayısı 50 olup, bunların %66 (33)'sı sağ overde, %30 (15)'u sol overde, %4 (2)'ü ise bilateral lokalizasyon göstermektedir. Ortalama yaş 37,02 (17-72) ve tümörlerin ortalama çapı 7,4 cm'dir. Olguların 4 (%8)'ünde tümör belirteçleri yüksekti. İki olgu (%4) ise doğum sırasında rastlantısal olarak saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analizi sonucunda hasta yaşı ile tümör çapı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Yaş ilerledikçe tümör çapı artmaktadır (p<0,05). Tümör markırlarının normal veya yüksek olması ile tümör çapı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Malign tranformasyon sıklığı ise %4 (2) olarak bulunmuştur. Malign transformasyon saptanan olgular birinde skuamöz hücreli karsinom gelişimi, diğer olguda ise Hashimoto tirodit içinde papiller mikrokarsinom saptanmıştır. Malign transformasyon gösteren iki olguda da tümör çapı 10 cm üzerinde olup, postmenopozal dönemdedir. Sonuç: Çalışmamızda tümör çapı ile hasta yaşı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Bu nedenle özellikle postmenopozal dönemdeki kadınlarda görülen büyük çaplı matür kistik teratomların malign transformasyon açısından klinik ve patolojik olarak daha dikkatli incelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
ABSTRACT
Objective: Mature cystic teratomas are the most common benign ovarian tumors. It is accounts for about 15-20% of all ovarian neoplasm. This is a retrospective study of patients with a diagnosis of mature cystic teratoma of our department aimed to identify the clinicopathological features. Material and Methods: Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine Pathology department between 2010-2013 were retrospectively analyzed 50 patients with a diagnosis of mature cystic teratoma. Cases are evaluated in terms of the patients' age, tumor size, tumor location, tumor markers and malignant transformation. This review is obtained from the patients' pathology reports and clinical data from the archive files. Results: Of 50 cases, the finding on mature cystic teratomas were as follows: the number of tumours located at the right ovary was 66% (33), the left ovary 30% (15), with 4% (2) cases bilaterally. Age range was mean rate 37.02 (17-72). The mean diamater of the tumor were determined 7.4 cm. In four cases (8%), tumor markers were high. Two cases was obtained incidentally during delivery. The statistical analysis revealed a significant relationship between patient age and tumor size (p<0.05). Tumor size increases with age (p<0.05). There is no statistically significant relationship between tumor markers as normal or high and tumor size (p>0.05). The incidence of malignant transformation was finded 4% (2). One of the cases with malignant transformation in the development of squamous cell carcinoma, in the other case papillary microcarcinoma within Hashimoto tiroditis was identified. In both cases showing malignant transformation and tumor diameter of 10 cm above the postmenopausal stage. Conclusion: In our study, the relationship between tumor size and patient age were statistically significant. For this reason, especially in terms of large-scale clinical and pathologic mature cystic teratomas, malignant transformation should be considered as a more careful examination in postmenopausal women.