E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1153 Viewed443 Downloaded

Mesenteric Cystic Lymphangioma A Mimicking the Pelvic Tumor: Case Report
Pelvik Tümörü Taklit Eden Mezenterik Kistik Lenfanjiyom

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(2):129-32

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Lenfanjiyom, lenfatik damarların nadir bir benign tümörüdür. Lenfanjiyomların çoğu baş, boyun ve aksillada izlenir. Erişkinlerde nadirdir ve abdominal yerleşim sık değildir. Tedavisi kistlerin tamamının eksizyonudur. Cerrahi ile kistlerin tamamı çıkarıldığında prognoz mükemmeldir, fakat yetersiz rezeksiyon yapılan olgularda yüksek oranda rekürrens bildirilmektedir. Burada, karında distansiyon nedeniyle başvuran 32 yaşındaki kadın olgu sunulmaktadır. Olgunun geçirilmiş over kisti cerrahisi öyküsü mevcuttu. Abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide pelvisi dolduran çok sayıda kistik lezyonlar izlendi. Olgu opere edildi ve histopatolojik olarak kistik lenfanjiyom tanısı aldı. Takiplerde cerrahi sonrası 2. yılda pelvik alanda nüks izlendi.
ABSTRACT
Lymphangioma is an uncommon benign tumor of the lymphatic vessels. Most of the lymphangiomas are found in head, neck and axilla. It is rare in adults and abdominal location is infrequent. Its treatment is resection of the cystic mass entirely. The prognosis is excellent with total resection, but high incidence of recurrence has been reported in case of incomplete resections. Herein, we present a 32-year-old woman who submitted with abdominal distention. She had a history of previous ovarian cyst surgery. Abdominal ultrasound and computed tomography showed multiple cystic masses in the pelvis. The case was operated and, histopathological diagnosis was reported as cystic lymphangioma during follow-up, recurrence was detected in pelvis in the second year of the postoperative period.