E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 5

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1574 Viewed793 Downloaded

Non-Operated Mild and Severe Rheumatic Mitral Valve Disease During Pregnancy
Opere Edilmemiş Hafif ve Ağır Romatizmal Mitral Kapak Hastalığı Olan Gebelerin Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(5):306-11

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: Comparison of maternal and fetal outcomes in a large group of pregnant women with mild and severe rheumatic mitral valve disease that were delivered in our clinic. Material and Methods: Among 18553 deliveries of seven consecutive years, 209 women with nonoperated rheumatic mitral valve disease were retrospectively analyzed: 189 New York Heart Association criteria class I-II and 20 class III-IV patients were compared. All patients had their cardiac lesions confirmed by an echocardiogram during the third trimester. Peripartum measures like method of delivery, gestational week at delivery, birth weight, Apgar scores were recorded. Fetal and maternal outcome measures included maternal and fetal mortality, complications in the peripartum and postpartum period, the duration of hospitalization and requirement of intensive care in the postpartum period. All parameters were compared by either using Fischer's exact, chi-squared and student-t tests. Results: There was no significant difference between two groups in terms of age, parity, type of delivery, birth weights, and presence of intrauterine growth retardation. Maternal and fetal mortality was significantly increased in class III-IV patients (p=0.003, p=0.018 respectively). Intensive care requirement, presence of pulmonary hypertension, and development of any maternal complication were also more common in these patients. Conclusion: Maternal and fetal mortality is significantly increased in pregnant women with New York Heart Association class III and IV rheumatic mitral valve disease. To identify these pregnant women and provide their antenatal follow-up after proper work-up in specialized centers is important, since most are lacking proper antenatal care.
ÖZET
Amaç: Kliniğimizde doğum yaptırılan hafif ve ağır romatizmal mitral kapak hastalığı olan ve büyük bir grup oluşturan gebelerde maternal ve fetal sonuçların karşılaştırılması. Gereç ve Yöntemler: Yedi yıl içinde kliniğimizde yaptırılan 18 553 doğum içinde romatizmal mitral kapak hastalığı olan ve opere edilmemiş 209 gebe retrospektif olarak değerlendirildi: "New York Heart Association" (NYHA) kriterlerine göre 189 I-II. sınıf ve 20 III-IV. sınıf hasta çalışmada karşılaştırıldı. Bütün olgularda mitral kapak hastalığı varlığı üçüncü trimesterde yapılan ekokardiyografi ile doğrulandı. Tüm kadınlarda doğum şekli, doğumda gestasyonel hafta, doğum ağırlığı ve Apgar skorları ile maternal ve fetal mortalite, peripartum ve postpartum dönemde komplikasyon gelişimi, hastanede yatış süresi ile postpartum dönemde yoğun bakım ihtiyacı gibi fetomaternal parametreler çalışmada değerlendirildi. Bu parametreler Fischer exact, ki-kare ve Student-t test kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş, parite, doğum şekli, doğum ağırlığı ve gelişme geriliği açısından anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak maternal ve fetal mortalitenin NYHA III-IV sınıfındaki hastalarda anlamlı olarak arttığı saptandı (sırasıyla p=0.003 ve p=0.018). Yoğun bakım ihtiyacı ve pulmoner hipertansiyon varlığının da bu gebelerde daha sık olduğu görüldü. Sonuç: NYHA III ve IV sınıfındaki romatizmal mitral kapak hastalığı olup çoğunluğu takipsiz olan bu gebelerde maternal ve fetal mortalite anlamlı olarak artmıştır. Bu hastaların önceden saptanarak takip ve doğumlarını gereğinde kardiyak açıdan destek verebilecek yoğun bakım imkanı olan hastanelerde yapmaları uygun olacaktır.