0.41 and in 1 cases of malignant tumor RI were higher than 0.50. In 3 out of 91 benign tumors, RI values were found less than 0.50. Conclusion: To differentiate benign and malignant pelvic tumors CDS is reliably useful diagnostic tool, but not for screening.">

E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1734 Viewed2685 Downloaded

Color Doppler Sonography For Differantiation Of Pelvic Tumors
Pelvik Kitlelelerin İyi-Kötü Huylu Ayırımında Renkli Doppler Rezistan İndeks

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):195-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Pelvik kitlelerdeki damarların kan akımına ait Doppler değerlerinin, iyi-kötü huylu tümör ayırımındaki tanı değerinin araştırılması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul. Materyel ve Metod: Pelvik kitleli 110 hastaya, abdominal renkli Doppler sonografi uygulanarak Rezistan İndeks değerleri kaydedildi. Kitleler çıkardıktan sonra, histopatolojik sonuçlar ve Rİ değerleri karşılaştırıldı. Rİ <0.41 ve Rİ <0.50 "cut off" değerlerine göre, CDS'nin iyi-kötü huylu tümör ayırımındaki tanı değerleri hesaplandı. Bulgular: İyi huylu tümörlerde ortalama Rİ değeri 0.67; Kötü huylu tümörlerde 0.39 bulundu. Sınır değer Rİ< 0.41 kabul edildiğinde, sensitivite %68, spesivite %97.8; sınır değer Rİ< 0.50 kabul edildiğinde, sensitivite %94.7, spesivite %98.9 bulundu. 19 kötü huylu tümörün 5'nin Rİ 0.40-0.50 arasında, 13'ü 0.41'in altındaydı. Bir kötü huylu tümörde Rİ 0.50'den yüksekti. 91 iyi huylu tümörün 3'ünün Rİ değeri 0.50'nin altındadır. Sonuç: Pelvik tümörlerin iyi-kötü huylu ayırımında, CDS'nin kullanılması yararlı bulundu. Ancak over kanseri taraması için uygun bulunmadı.
ABSTRACT
Objective: The assesment of transabdominal Color Doppler Sonography (CDS) to predict to differentiate benign and malignant pelvic tumors. Institution: SSK Bakırköy Women and Children's Hospital, İstanbul. Material and Methods: RI values of 110 women with pelvic masses were recorded. After surgical intervention histopathologic findings and RI values were compared each other. According to accepted cut of point RI < 0.41 and RI < 0.50, predictive values of CDS to differentiate benign and malignant pelvic masses were calculated seperately. Results: Mean RI values were 0.67 in the benign, 0.39 in the malignant pelvic tumors. If cut of RI value was acccepted as > 0.41 and in 1 cases of malignant tumor RI were higher than 0.50. In 3 out of 91 benign tumors, RI values were found less than 0.50. Conclusion: To differentiate benign and malignant pelvic tumors CDS is reliably useful diagnostic tool, but not for screening.