E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1096 Viewed791 Downloaded

Preoperative CA-125 Levels, Peritoneal Cytology And Postoperative Evaluation In Pelvic Masses
Pelvik Kitlelerde Preoperatif CA-125 Düzeyleri, Peritoneal Sitoloji ve Postoperatif Değerlendirme

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(3):193-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Pelvik kitlelerin preoperatif olarak natürünün belirlenmesinde, CA-125 ile peritoneal sitolojinin değerini araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ankara Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara Onkoloji Hastanesi Kadın Hastalıkları Kliniği. Materyel ve Metod: Çalışmaya pelvik kitle tanısı ile yatırılan 48 hasta alındı. Tüm hastalardan operasyon öncesi alınan kan örneklerinde RİA yöntemi ile CA-125 düzeyleri tespit edildi. Preoperatif dönemde cull de sac boşluğundan alınan sıvı örnekleri Patoloji bölümünde değerlendirildi. Üç hasta dışında tüm olgulara laparotomi yapılarak operasyon spesmenlerinin histopatolojik tanıları, benign ve malign gruplarda CA-125 ve peritoneal sitoloji sonuçları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Benign patolojili olguların %84'ünde CA-125, 35 U/ml altında, malign kitlelerin %87'sinde 35 U/ml'nin üzerinde tespit edildi. Peritoneal sitoloji benign grupda uyumlu iken malign grupda 2 hastanın yanlış negatifliği vardı. Sonuç: Pelvik kitlelerin preoperatif değerlendirilmesinde CA-125'in sensitivitesi %86.9, spesifitesi %100 olarak bulundu. Her iki parametrenin birlikte kullanılmasının yalancı pozitif ve negatif sonuçları azaltacağı sonucuna varıldı.
ABSTRACT
Objective: To search the value of peritoneal cytology with CA-125 in diagnosing the preoperative nature of pelvic masses. Institution: Department of Gynecology and Obstetric, Ankara Numune Hospital and Department of Gynecology, Ankara Oncology Hospital. Material and Methods: 48 patients hospitalized with the diagnosis of pelvic masses were included in the search. CA-125 levels were measured in all patients' blood samples by using RIA. The fluid samples taken from cull de sac were examined in Pathology Clinique. Apart from 3 patients all patients had laparotomy. The histopathologic diagnosis of operation specimens were compared with CA-125 levels and peritoneal cytology in benign and malign groups. Findings: CA-125 levels were found under 35 U/ml in %84 of benign masses and above 35 U/ml in %87 of malign masses. While, peritoneal cytology is in concordance in benign group, were two false negative results in malign group. Results: The sensitivity and spesifity of CA-125 were found %86.9 and %84, and the sensitivity and spesifity of peritoneal cytology were found 65% and 100% in searching the pelvic masses. It was found that using both parametres would decrease the falce negative and positive results.