E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2580 Viewed1935 Downloaded

Comparison of Obstetric Risk Factors and Perinatal Outcomes of Placenta Previa Cases That are with or without Placental Invasion Anomaly
Plasenta İnvazyon Anomalisi Olan ve Olmayan Plasenta Previa Olgularında Obstetrik Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçların Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(2):96-103

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Plasenta previa (PP) olgularında obstetrik risk faktörleri ve perinatal sonuçların değerlendirilmesi ile bu grupta plasenta invazyon anomalisi (PIA) olan ve olmayan olguların perinatal sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde doğumu gerçekleşen 15970 gebeden, 78 pp olgusu retrospektif olarak incelendi. Bulgular: PIA olan PP (n= 9) ile PIA olmayan PP olguları (n= 59) arasında maternal yaş ortalaması, sigara kullanımı açısından fark saptanmadı. Gravida, uterin cerrahi işlem öyküsü PIA grubunda daha yüksek bulundu. Olguların %32.4'ünün önceden sezaryen operasyonu geçirmiş olduğu görüldü. Geçirilmiş sezaryen sayısı arttıkça PIA riskinin arttığı saptandı. Sırasıyla 0, 1, 2 sezaryen operasyonu olan PP'ler için PIA insidansı %2.27, %35.7 ve %37.5 olarak bulundu. PIA olan grubun, PIA olmayan gruba göre; 1. ve 5. dakika Apgarları, tanı haftaları arasında fark saptanmazken; doğumdaki gebelik haftası ve yenidoğan kilosu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük; erken doğum tehdidi ile tokoliz tedavisi, yoğun bakım ihtiyacı anlamlı oranda yüksek bulundu (p< 0.05). Gruplar kan transfüzyon gereksinimi ve yoğun bakım ihtiyacı açısından karşılaştırıldığında, PIA olan olgularda, bu parametrelerin ortalama değerlerinin istatistiksel açıdan anlamlı oranda daha yüksek olduğu saptandı (p< 0.05). Sonuç: Sezaryen ile doğum yapmış PP olgularında PIA oranı artmaktadır. PIA, maternal ve fetal morbiditeye yol açabilen ciddi bir obstetrik sorundur. Sezaryen doğum sayılarındaki artışın önlenmesi, maternal ve perinatal morbiditenin azaltılmasında önemli rol oynayabilir.
ABSTRACT
Objective: Comparison of obstetric risk factors and perinatal outcomes of placenta previa (PP) cases that are with or without abnormal placental invasion (PIA). Material and Methods: Seventy-eight PP cases of 15.970 pregnant women were analyzed. Demographic features, obstetric history, perinatal morbidity/mortality rates were compared. Results: There is no difference found according to the mean maternal age and smoking between PP with PIA and PP without PIA (n=59). Gravidity, the incidence of uterine surgery were detected more in PIA (n=9) group. 32.4% of the women were found to be delivered via cesarean section (CS) in their previous pregnancy. It was determined that risk of PIA increases with the number of previous CS: the incidence was 2.27%, 35.7%, 37.5% with no, one, two CS history respectively. While there was no difference according to the 1. and 5. minute Apgar Scores, gestational age at diagnosis, the mean gestational age at delivery and the mean neonatal weight were found to be statistically lower whereas the preterm delivery and need for tocolysis were higher in patients with PIA when compared with the ones without PIA. When the groups were compared about transfusion rate and maternal /neonatal intensive care unit requirement, these parameters were statistically significantly higher in the PP patients with PIA (p< 0.05). Conclusion: Rate of PIA increases in pp patients who has had CS. Placenta invasion anomalies are serious obstetric problems that may lead to fetal and maternal morbidity. Prevention of the increase in CS rates may play an important role to reduction maternal and perinatal morbidity.