E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2294 Viewed1149 Downloaded

Plasma Endothelin-I Levels In Preeclampsia And Eclampsia
Preeklampsi ve Eklampside Plazma Endotelin-1 Düzeyleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):42-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Preeklampsi ve eklampsi olgularında plazma endotelin-1 (ET-1) düzeylerini karşılaştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Nükleer Tıp AD, Diyarbakır. Materyel ve Metod: Gebeliğin 3. trimesterindeki 13 preeklamptik, 17 eklamptik ve 10 normal gebenin yaş, gebelik sayısı, gebelik haftası, sistolik ve diastolik kan basınçları, MAP, ALT, AST, trombosit sayısı proteinüri ve plazma ET-1 düzeyleri prospektif olarak araştırıldı. Bulgular: Gruplar arasında yaş ve gebelik sayısı arasında anlamlı farklılık yoktu. Preeklamptik, eklamptik ve toplam-preeklamptik grupların ALT, AST, sistolik ve diastolik kan basınçları, MAP ve proteinüri düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti. Trombosit sayısı preeklamptik, eklamptik ve toplam preeklamptik gruplarda kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktü. Plazma ET-1 seviyeleri preeklamptik, eklamptik ve toplam preeklamptik gruplarda kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (p< 0.05, p< 0.05, p< 0.001). Eklamptik grubun plazma ET-1 seviyesi preeklamptik gruptan yüksekti fakat bu farklılık anlamlı değildi (p> 0.05). Sonuç: Preeklamptik ve eklamptik olgularda yüksek bulunan plazma ET-1 düzeyleri bir vasküler hasar göstergesidir. Yüksek bulunan değerlerin klinik yönetimde değerli olabileceğini düşünmekle birlikte preeklamptik ve eklamptik olguların ayırımında bir özellik göstermediğini düşünmekteyiz.
ABSTRACT
Objective: To compare endothelin-1 (ET-1) levels in preeclampsia and eclampsia. Institution: Dicle University, Medical Faculty, Departments of Obstetrics and Gynecology, Nuclear Medicine, Diyarbakır. Material and Method: Age, gravidity, gestational age, systolic and diastolic blood pressure, MAP, ALT, AST, platelet count, proteinuria and plasma levels of AT-1 of 13 preeclamptic, 17 eclamptic and normal pregnant were investigated prospectively in the third trimester of pregnancy. Results: There was not any significant difference in age and gravidity between the groups. In preeclamptic and eclamptic groups. ALT, AST, systolic and diastolic blood pressure, MAP levels, proteinuria levels were significantly higher in preeclamptic, eclamptic and preeclamptic groups than the control group (p< 0.05, p< 0.005, p< 0.001). Levels of ET-1 in eclamptic group were higher than preeclamptic group but this difference was not significant (p> 0.05). Conclusion: Elevated levels of ET-1 in preeclamptic and eclamptic cases can be used as a predictor of vascular damage. While we thank that they may have a precious value in clinical management, we did not find any correlation in the differentiation of preeclampsia and eclampsia.