E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1319 Viewed384 Downloaded

The Evaluation Of Cytologic, Colposcopic And Histopathologic Findings In Women With Postcoital Bleeding
Postkoital Kanamalı Hastalarda Servikal Sitoloji, Kolposkopi ve Histopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2003;13(3):214-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Postkoital kanamalı hastalarda servikal sitoloji, kolposkopi ve kolposkopiyle yönlendirilmiş biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi.Çalışmanın Yapıldığı Yer: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.Materyal ve Metod: Postkoital kanama yakınması olan 74 hasta prospektif olarak incelendi. Hastalar servikal sitoloji, kolposkopi ve gereken olgularda kolposkopi ile yönlendirilmiş biyopsi sonuçlarıyla değerlendirildi. Servikal sitolojinin epiteliyal hücre anomalilerini belirleme açısından sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı.Bulgular: Hastaların servikal sitoloji sonuçları değerlendirildiğinde %91.9 (n=68) inflamatuar değişiklikler, %5.4 (n=4) düşük gradeli skuamoz intraepiteliyal lezyon ve %2.7 (n=2) atrofik smear bulundu. Kolposkopi ve kolposkopi ile yönlendirilmiş biyopsi sonuçlarına göre olguların % 87.9unda, en sık inflamatuar değişiklikler ya da metaplazi olmak üzere tamamen benign bulgular saptandı. CIN1, HPV değişiklikleri ve CIN2 olmak üzere epiteliyal hücre anomalileri saptanan 9 hasta (%12.1) mevcuttu. Postkoital kanamalı hastalarda sitolojinin epiteliyal hücre anomalilerini belirleme açısından spesifisitesi %100, sensitivitesi %44.4, pozitif prediktif değeri %100, negatif prediktif değeri ise %92.9 olarak saptandı.Sonuç: Postkoital kanama, sıklıkla inflamatuar değişiklikler, metaplazi ya da servikal ektropion gibi benign durumlarla ilişkili olmasına karşın, serviksin premalign ve malign lezyonlarının atlanmaması açısından servikal sitolojinin yanı sıra kolposkopi ve gereken olgularda kolposkopiyle yönlendirilmiş biyopsi ile değerlendirilmesi gereken bir semptomdur.
ABSTRACT
Objective: The evaluation of cytologic, colposcopic and histopathologic findings in women with postcoital bleeding.Institution: Kırıkkale University School of Medicine, Department of Obstetrics and GynecologyMaterial and Methods: Cervical cytology, colposcopy and colposcopically directed biopsy findings were evaluated in 74 women with postcoital bleeding. The sensitivity, specificity and positive and negative predictive values of cervical cytology were calculated in terms of predicting epithelial cell abnormalities.Results: Sixty eight (91.9%) patients had inflamatory findings, 4 (5.4%) had low grade squamous intraepithelial lesion and 2 (2.7%) had atrophic findings in the cytologic examination. When evaluated with colposcopy and colposcopically directed biopsies, 87.9% of the women were found to have totally benign findings with inflamatory findings and metaplasia as the leading causes. Epithelial cell abnormalities such as CIN1, HPV findings and CIN2 were found in 9 (12.1%) patients. The specificity, sensitivity, positive predictive and negative predictive values of cervical cytology was found to be 100%, 44.4%, 100% and 92.9% respectively in terms of predicting epithelial cell abnormalities.Conclusion: Postcoital bleeding, though most commonly associated with benign findings such as inflamatory findings, metaplasia and ectropion, should be evaluated with colposcopy and colposcopically directed biopsies in order to reveal premalignant and malignant diseases of the cervix.