E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1199 Viewed410 Downloaded

The Relationship Of Endometrial Thickness With Body Mass Index And Body Weight In Postmenopausal Women
Postmenapozal Dönemde Vücut Ağırlığı ve Vücut Kütle Endeksinin Endometrial Kalınlık İle İlişkisi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(1):13-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada; postmenapozal asemptomatik hastalarda, hormon replasman tedavisi öncesinde vücut ağırlığı ve vücut kütle endeksi ile endometrial kalınlık arasındaki ilişkiyi araştırdık. Ayrıca transvaginal ultrasonografi dışında invaziv tetkiklere ihtiyaç duyan hasta popülasyonunun oranını saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Menapoz Polikliniğine başvuran asemptomatik ve en az 1 yıllık amenoresi olan 68 postmenapozal kadın çalışmaya dahil edildi. Transvaginal ultrasonografi yapıldıktan sonra hastalar endometrial kalınlık açısından güvenlik sınırı olan 5 mm göz önüne alınarak Grup I (ó5mm) ve Grup II (> 5 mm) olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grup yaş, parite, menapoz yaşı, kan basıncı, boy, vücut ağırlığı, vücut kütle endeksi (BMI) açısından karşılaştırıldı. Endometriumu 5 mmden kalın olan gruptaki hastalara onayları alındıktan sonra endometrial biopsi yapılarak histopatolojik tanı kondu. Bulgular: 68 hastanın 13ünde (%19.1) endometrium 5 mmden kalın ölçüldü. Her iki grup arasında yaş, parite, menapoz yaşı, kan basıncı, boy açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Ancak vücut ağırlığı ortalaması Grup Ide 69.9 ± 10.5 kg, Grup IIde 77.88 ± 12 kg, vücut kütle endeksi Grup Ide 28.8 ± 4.22 kg/m2; Grup IIde 32.12 ± 4.83 kg/m2 bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p=0.04 ve p=0.04). Ayrıca vucut kütle endeksinin endometrial kalınlık ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterdiği saptandı. Sonuç: Çalışmamızın sonunda vücut ağırlığı ve vücut kütle endeksi ile endometrial kalınlık arasında anlamlı bir ilişki bulduk ve postmenapozal dönemdeki asemptomatik kadınların %19.1inde, endometrial patolojilerin tanısı için transvajinal ultrasonografi dışında daha ileri tetkiklere gereksinim olduğu sonucuna vardık. Sonuç olarak, asemptomatik postmenapozal kadınlarda vücut kütle endeksi ile endometrial kalınlık korelasyon gösterir ve vücut kitle endeksinin 32 kg/m2den fazla olması hali endometrial lezyonlar açısından bir risk faktörü olarak değerlendirilmelidir.
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to evaluate the relationship between endometrial thickness and body mass index in postmenopausal asymptomatic women before hormone replacement therapy. Moreover, we tried to calculate the ratio of patients who might require procedures other than transvaginal sonography. Methods: Sixty-eight asymptomatic menopausal women who had minimum of one year since the last menstrual period were enrolled in the study. After performing transvaginal sonography, patients were divided into two groups in respect of their endometrial thickness which is less than 5 mm (Group I ) or more than 5 mm (Group II). Age, duration of menopause, blood pressure, height, weight, and body mass index (BMI) were recorded and the values of each group were compared. For group II patients who gave their consents aspiration biopsy was performed. Results: Endometrial thickness was more than 5 mm in 13 of 68 women (19.1%). No significant differences were detected in both groups regarding age, parity, duration of menopause, blood pressure and height. There was a significant difference between two groups in view of weight and body mass index. Moreover body mass index correlated significantly with endometrial thickness. Conclusion: We conclude that body mass index correlates well with endometrial thickness in asymptomatic postmenopausal women and values higher than 32 kg/ m2 must be considered as a risk factor regarding endometrial lesions.