E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1347 Viewed466 Downloaded

A Cut Off Level Of Basal Endometrial Thickness By Transvaginal Ultrasonography In Postmenapausal Women
Postmenapozal Kadınlarda Transvaginal Ultrasonografi İle Bazal Endometrial Kalınlığın Eşik Değeri

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(4):266-71

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisi öncesi, transvaginal endometrial kalınlık ölçümünün güvenli eşik değerinin saptanması. Çalışmanın yapıldığı yer: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi. Materyal ve metodlar: Sunulan prospektif çalışmaya, hormon replasman tedavisine aday olan 200 postmenopozal kadın alındı. Transvaginal ultrasonografi (TVUSG) ile çift tabaka endometrial kalınlık ölçümünü takiben, pipelle kanül ile endometrial örnekleme yapıldı. Endometrial biyopsi sonuçları referans kabul edilerek, 5mmlik eşik değerde endometrial kalınlığın güvenilirliği, sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktivite sonuçları hesaplanarak araştırıldı. Bulgular: Çalışma grubunda ortalama yaş 51.7±5.9 (41-70) ve ortalama endometrial kalınlık 4.5±5.06 idi. Histopatolojik tanılara göre endometrial kalınlık; atrofik, proliferatif endometrium, hiperplazi ve kanser için sırasıyla 2.26±1.17, 6.19±2.67, 14.5±9.05, 17.69±6.66 bulundu. Eşik değer olarak, £5mm alındığında serideki 13 asemptomatik endometrial kanser olgusunun hiçbirinin atlanmadığı ve eşik değer altında ölçülen endometriumlarda anormal bulgu olasılığının %3.5 olduğu kaydedildi. TVUSGde £5mm endometrial kalınlık ölçümünün tüm patolojiler için senspesifitesinin %78.2, pozitif prediktif değerinin %32.8 ve negatif prediktif değerinin %98.6 olduğu hesaplandı. Sonuç: Normal endometrial kalınlık neoplazi riskini önemli ölçüde azaltmaktadır ve £5mm eşik değerde hormon replasman tedavisi öncesi endometriumun değerlendirilmesi için yapılan endometrial biyopsi sayısını azaltabilecektir.
ABSTRACT
Objective: The aim of the current study was to determine the most reliable and safest cut off value of endometrial thickness by transvaginal ultrasonography before hormone replacement therapy in postmenapausal women. Institution: SSK Ankara Maternitiy and Womens Health Teaching Hospital. Material and Methods: This prospective study was performed on 200 postmenapausal women with no history of hormone replacement therapy. After measuring the double layer endometrial thickness by transvaginal ultrasonography, endometrial suction currettage by pipelle puncture was performed. The transvaginal ultrasonographic measurement was compared with the histopathologic diagnosis of the currettage specimens as a gold standart and specificity, positive and negative predictive value at a £5mm cutoff limit was calculated. Findings: The mean age was 51.7±5.9 (40-70) and the mean endometrial thickness was 4.5±5.06 in the study group. Endometrial thickness with regard to histologic diagnosis; atrophic, proliferative, hyperplasia, cancer were 2.26±1.17, 6.19±2.67, 14.5±9.05, 17.69±6.66, respectively. No endometrial cancer was overlooked when a cutoff limit of 5mm was used. At an endometrial thickness of £5mm, the probability of finding an abnormal endometrium at curettage was 3.5%. At this cut off limit, the sensitivity , specificity, positive and negative predictive value for any abnormal endometrial finding were 80.5%, 78.2%, 32.8%, 98.6% respectively. Conclusions: Normal endometrial thickness significantly reduces the risk of endometrial neoplasia and the cut off limit at £5mm may help reduce the number of endometrial biopsies done for endometrial evaluation before hormone replacement therapy.