E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1173 Viewed360 Downloaded

Bone Mineral Density In The Postmenopausal Women With Hypertension
Postmenopozal Hipertansif Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(2):101-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Hipertansiyon postmenopozal kadınlarda osteoporoz ile beraber bulunabilen komorbid durumlardan biridir. Öte yandan postmenopozal osteoporozun patogenezinde hipertansiyonun rolü açık değildir. Bu çalışmada hipertansif olan ve normotansif postmenopozal dönemdeki kadınların kemik mineral yoğunluklarını karşılaştırmayı amaçladık Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma kapsamında 2002 yılında 42si hipertansif 53` ü normotansif toplam 95 hastayı değerlendirdik. Sigara içenler ve loop diüretiklerini kullanan hastalar çalışma kapsamı dışında bırakıldılar. Hastaların yaş, boy, vücut ağırlığı, bel ve kalça çevreleri, menopozdan bu yana geçen zaman kaydedilmiş ve bel/kalça oranı (BKO) ile vücut kitle indeksleri (VKİ) değerleri hesaplanmıştır. Lumbar vertebra ve proksimal femur KMY değerleri dual X-ray absorbsiyometre (DXA) yöntemi ile ölçülmüştür (p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı). Bulgular: İki grup arasında sadece yaş bazında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcuttu (p=0,023). Vücut ağırlığı, boy, menopozdan bu yana geçen süre, BKO ve VKİ için iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Proksimal femurda T ve Z skorları normotansif grupta hipertansif gruba göre daha yüksek idi (p=0,007 ve p=0,011 sırasıyla). Lumbar vertebra ve proksimal femurda KMY (g/cm²) ve lumbar vertebrada T ve Z skorları için iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,51, p=0,077, p=0,29, p=0,30 sırasıyla). Sonuç: Bu bulgulara göre hipertansif grupta proksimal femurda T ve Z skorları normotansif gruba göre daha düşük olarak bulunmuştur. Bununla birlikte hipertansiyon ve proksimal femurda ortaya çıkan kemik mineral yoğunluk kaybı arasındaki ilişkinin açıkça ortaya konabilmesi için daha geniş prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: High blood pressure might be co-existant with osteoporosis in the postmenopausal period. However role of the hypertension in the pathogenesis of postmenopausal osteoporosis is unclear. In this study we compared the bone mineral density between the hypertensive postmenopausal women and normotensive postmenopausal women. Material and Methods: We studied 42 hypertensive women as study group and 53 normotensive women as controls in 2002. Smokers and patients who received loop diuretics were excluded from the study. Age, weight, height, waist and hip circumferences, years since menopause (YSM) were recorded. BMI (kg/m²) and waist/hip ratio(WHR) were calculated. Lumbar spine BMD and proximal femur BMD were measured by dual energy X-ray absorptiometry (p<0,05 was statistically significant). Results: Age has statistically significant between the two groups (p=0,023). Other parameters such as weight, height, YSM, WHR, BMI were not different between the study and control group (p>0,05). T score, Z score were higher in the normotensive control groups than hypertensive study group at the proximal femur (p=0,007 and p=0,011 respectively). BMD at the lumbar spine and proximal femur, T and Z score at the lumbar vertebra were not different between the two group (p=0,51, p=0,077, p=0,29, p=0,30 respectively). Conclusion: These findings suggest that T and Z score were lower in the hypertensive study group and this patients might be more succeptible to the fractures of proximal femur. For clear definition we need further and larger prospective studies.