E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
9100 Viewed3710 Downloaded

D-dimer Levels In Women With Preeclampsia, Preterm Labor And Normal Pregnancy
Preeklampsi, Erken Doğum Eylemi ve Normal Gebelikte D-dimer Seviyeleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(4):244-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı intravasküler koagulasyon ve fibrinolizisin spesifik bir belirteci olan D-dimerın hafif ve şiddetli preeklampsi, erken doğum eylemi ve normal gebelerdeki düzeylerini incelemek ve bu düzeylerin preeklampsi ve erken doğum eylemi prognozundaki önemini pratik olarak saptayabilmektir. Çalışmanın Yapıldığı Yer: SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Biyokimya Bölümü. Materyal ve Metod: Gebelik haftası 33-38 olan 10 hafif preeklamptik, 32-38 olan 10 şiddetli preeklamptik ve 32-34 olan 22 erken doğum eylemi olgusu ile 34 haftadaki 17 normal gebe çalışmaya alındı. D-dimer seviyeleri periferik venöz kan örneğinde ELISA kiti kullanılarak ölçüldü. Normal gebe grubundakilerde hem 34 hem de 39. haftalarda olmak üzere iki kez ölçüm yapıldı. Hafif ve şiddetli preeklamptik, erken doğum eylemi olanlar ile 34. haftadaki normal gebelerin D-dimer düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca normal gebelerin 34 ve 39. haftalardaki D-dimer düzeyleri karşılaştırıldı. Tüm hastalar doğuma kadar izlenerek doğum haftaları ve bebek kiloları saptandı. Bulgular: Çalışma gruplarının yaş, parite ve gebelik haftaları arasında anlamlı fark bulunmadı. Şiddetli preeklamptiklerin D-dimer düzeyi hafif preeklamsi, erken doğum eylemi ve normal gebeliği olanlara göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla 825±644, 698±304, 700±406 ng/mlye karşı 1751±1557 ng/ml). Otuz dokuz haftalık normal gebelerin D-dimer düzeyi 34 haftalık normal gebelere göre anlamlı olarak yüksekti (700±406 ng/mlye karşı 1082±412 ng/ml).Sonuç: D-dimer düzeyleri şiddetli preeklamptik gebelerde yüksek bulunmakta ve D-dimer düzeyleri arttıkça preeklampsi prognozu kötüleşmektedir. D-dimer düzeylerinin ölçülmesi preeklampsinin şiddetinin değerlendirmesinde yararlı bir test olarak kullanılabilir. Erken doğum eyleminde D- dimer düzeyleri değişmemektedir. Normal gebelerde D-dimer düzeyleri gebelik yaşıyla birlikte artmaktadır.
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to evaluate the D-dimer levels as a spesific marker for intravascular coagulation and fibrinolysis in women with mild and severe preeclampsia, preterm labor and normal pregnancy and to determine its significant in prognosis of preeclampsia and preterm labor in clinical practice. Institution: SSK Goztepe Hospital, Depertmants of Obstetrics and Gynecology, and Biochemistry Material and Methods: Four groups of pregnant women were enrolled: 10 patients with mild-preeclampsia at 33-38 weeks gestation, 10 patients with severe-preeclampsia at 32- 38 weeks gestation, 22 patients with preterm labor at 32- 34 weeks gestation and 17 normal pregnant women at 34 weeks gestation.The D-dimer levels were assayed in peripheral venous blood samples from each patient for D-dimer levels using the ELISA kit. D-dimer levels were only measured twice in normal pregnant women at 34 and 39 weeksgestation. We compared the D-dimer levels of patients with mild and severe preeclampsia, preterm labor and normal pregnancy at 34 weeks gestation. We also compared the D-dimer levels of normal pregnancy at 34 and 39 weeks gestation. We followed up all patients until delivery and assessed their gestational age at delivery and birth weight. Results: There were no difference with respect to age, parite and gestational age among the study groups. The D-dimer level of patients with severe preeclampsia was significantly greater than those of patients with mild preeclampsia, preterm labor and normal pregnant women (1751±1557 vs. 825±644, 698±304, 700±406 ng/ml, respectively). There was a significant increase in D-dimer levels in normal pregnant women at 39 week gestation than normal pregnant women at 34 week gestation (1082±412 vs. 700±406 ng/ml). Conclusion: The D-dimer levels increase in women with severe preeclampsia and the clinical findings of preeclampsia worsens by increasing D-dimer levels. The D-dimer levels may be a useful parameter to evaluate the severity of preeclampsia. The D-dimer levels do not change in women with preterm labor. In women with normal pregnancy, the D-dimer levels increases with advancing gestational age.