E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2006 - Volume 16 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1392 Viewed407 Downloaded

Examination Of Neutrophil, Interleukin-8 And Procalcitonin Levels In Preeclampsia Cases
Preeklampsi Vakalarında Nötrofil, İnterlökin-8 ve Prokalsitonin Düzeylerinin İncelenmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2006;16(4):119-23

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Preeklampsi tanısı konmuş gebelerle, benzer gebelik haftasındaki sağlıklı gebelerin serum nötrofil, interlökin-8 ve prokalsitonin düzeylerinin incelenmesi. Gereç ve Yöntemler: Fırat Tıp Merkezi Kadın Doğum kliniğine başvuran ve preeklampsi (G1= hafif preeklampsi, n= 20, G2= şiddetli preeklampsi, n= 20, G3= eklampsi, n= 20) tanısı konulan ve aynı gebelik haftasında kontrol grubu oluşturulan sağlıklı gebe (G4= G1'in kontrolü, n= 20, G5= G2'nin kontrolü, n= 20, G6= G4'ün kontrolü, n= 20) tanısı konulan 120 gebe randomize blok düzenli, kesitsel prospektif çalışma programına alındı. Maternal serumda nötrofil, interlökin-8 ve prokalsitonin düzeyleri incelendi. Her preeklampsi grubu önce kendi kontrol grubu (G1-G4, G2-G5, G3-G6, Mann Whitney U test) ile, daha sonra kendi aralarında (G1-G2, G1-G3, G2-G3, Kruskal Wallis varyans analizi) karşılaştırıldı. Nötrofil, IL-8 ve prokalsitonin arasında Sperman bağıntı analizi uygulandı (rs, p, n). Bulgular: Tüm preeklampsi gruplarında nötrofil, interlökin-8 düzeyleri kendi kontrol gruplarına göre anlamlı olarak yüksek bulundu (G1-G4, G2-G5; p< 0.05, Mann Whitney U testi). Eklampsi grubunda ise ek olarak prokalsitonin de yüksek bulundu (G3-G6; p< 0.05, Mann Whitney U testi). Preeklampsi gruplarının kendi aralarında yapılan karşılaştırmasında, nötrofil, interlökin-8 ve prokalsitonin düzeyleri, eklampsi grubunda diğer iki gruptan yüksek bulundu (p< 0.03, Mann Whitney U test). Nötrofil ile IL-8 arasında çok güçlü bağıntı tespit edildi (rs= 0.8, p= 0.000, n= 120). Sonuç: Hafif ve şiddetli preeklamptik gebelerde maternal serumda nötrofil ve interlökin-8 düzeyleri, eklampsi grubunda ek olarak prokalsitonin düzeyleri sağlıklı gebelere göre artmaktadır. Eklampsi grubunda ise nötrofil, IL-8 ve prokalsitonin düzeyleri, hafif ve şiddetli preeklampsi grubuna göre anlamlı artmaktadır. Hastalığın şiddeti arttıkça, nötrofil, IL-8 ve prokalsitonin düzeyleri de artmaktadır.
ABSTRACT
Objective: To examine serum neutrophil, interleukin-8 and procalcitonin levels of pregnant women diagnosed as preeclampsia and healthy pregnant women in a similar week of pregnancy. Material and Methods: A total of 120 pregnant women who presented at the Obstetrics Clinic of Fırat Medical Center were included in a randomized bloc designed, cross-sectional and prospective study. Of the women, 60 were those diagnosed as preeclampsia (G1= mild preeclampsia, n= 20; G2= severe preeclampsia, n= 20; G3= eclampsia, n= 20) and 60 were healthy pregnant women in the same pregnancy week (G4= control of G1, n= 20; G5= control of G2, n= 20; G6= control of G4, n= 20). Neutrophil, interleukin-8 and procalcitonin levels were examined in the maternal serums. Each preeclampsia group was compared first with its own control group (G1-G4, G2-G5, G3-G6, Mann Whitney U test) and then with one another (G1-G2, G1-G3, G2-G3, Kruskall Wallis variance analysis). Spearman correlation analysis was carried out among interleukin-8, CRP and neutrophil values (rs, p, n). Results: Neutrophil and intleukin-8 levels in all preeclampsia groups were higher than those in their control groups (G1-G4, G2-G5; p< 0.05, Mann Whitney U test). In the eclampsia group, procalcitonin was also found higher (G3-G6; p< 0,05, Mann Whitney U test). The comparison of preeclampsia groups among themselves revealed that neutrophil, interleukin-8 and procalcitonin levels in the eclampsia group were higher than those in the other two groups (p< 0.03, Mann Whitney U test). A very strong correlation was established between neutrophil and IL-8 (rs= 0.8, p= 0.000, n= 120). Conclusion: Neutrophil and interleukin-8 levels in the mild and severe preeclamptic pregnant women and additionally, procalcitonin levels in the eclampsia group increase in comparison to healthy pregnant women. Neutrophil, IL-8 and procalcitonin levels in the eclampsia group increase significantly when compared to mild and severe preeclampsia groups. As the severity of the disease increases, neutrophil, interleukin-8 and procalcitonin levels also rise.