E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1596 Viewed440 Downloaded

Relation Of The Thyroid Function With Delivery Weight In Preeclampsia
Preeklampside Tiroid Fonksiyonlarının Doğum Ağırlığı İle İlişkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2003;13(3):209-13

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Preeklampside tiroid fonksiyon değişikliklerinin, hastalığın şiddetine ve doğum ağırlığına etkisini irdelemek.Gereç ve Yöntem: Üçüncü trimesterdeki 70 preeklamptik, 34 normotansif gebenin tiroid fonksiyonları prospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Preeklamptik gebelerde TT3 ve FT3 değerleri ile fetal doğum ağırlığı ve preterm doğum haftaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptandı. Ancak normotansif grupta maternal tiroid hormon değerleri ile fetal doğum ağırlığı arasında korelasyon saptanmadı. İstatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da preeklamptik kadınlarda serum tiroid hormon konsantrasyonları normotansif olanlardan daha düşük bulundu.Sonuç: Preeklamptik gebelerde TT3 ve FT3 düzeyleri ile fetal doğum ağırlığı arasında korelasyon saptandı.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the effects of thyroid function changes on severity of the preeclampsia and on fetal weight.Materials and Methods: Thyroid functions of 70 preeclamptic and 34 normotensive pregnant women were evaluated prospectively.Results: Values of TT3 and FT3, were found to be correlated statistically significant with fetal weight and preterm birth in preeclamptic women; but not in normotensive group. There was no significant difference in the concentrations of thyroid hormones between preeclamptic and normotensive group. Although, there was no significant difference statistically, tiroid hormone concentrations were found to be lower in preeclamptic than normotensive women.Conclusion: There is a correlation between TT3 and FT3 levels with birth weight in the preeclamptic patients.