E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 5

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1404 Viewed722 Downloaded

Fetal Blood Count Levels In Preeclamptic And Normal Pregnancies
Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Hemogram Değerleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(5):225-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Preeklamptik ve normal gebelerde umbilikal kord hemogram değerlerinin saptanması ve kan gazı değerleri ile ilişkisinin araştırılması. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde doğumları gerçekleştirilen, gebelik yaşı 37-42 hafta arasında herhangi bir gebelik komplikasyonu olmayan 55 normal gebe (Grup 1) ve 42 Preeklamptik gebe (Grup 2) çalışmaya alındı. Hastalardan doğum sonrası umbilikal arterden alınan kan örneklerinde hemogram ve kan gazı değerleri incelendi. Hastaların sosyodemografik verileri, bebek doğum ağırlıkları ve Apgar skorları kaydedildi. Bulgular: İki grup arasında maternal yaş, gravida, parite ve gebelik yaşı açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Umbilikal arter hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), eritrosit sayısı (RBC), ortalama korpusküler volüm (MCV), lökosit (WBC) ve trombosit (plt) değerleri 1.Grupta sırasıyla; 15.23 ± 1.71 gr/dl, %45.44 ± 5.15, 4.342 ± 0.543 x 106/µL, 105.32 ± 3.98fL, 13.53 ± 5.23 x 103/µL ve 269.3 ± 81.04 x 103/µL olarak saptandı. Aynı değerler preeklamptik grupta sırasıyla; 16.19 ± 2.03gr/dl, %49.03 ± 6.33, 4.697 ± 0.640 x 106/µL, 109.22 ± 5.38 fL, 15.95 ± 5.98 x 103/µL ve 204.14±87.01x103/µL olarak saptandı. Umbilikal arter kanında trombosit sayısı dışındaki diğer paramatreler preeklamptik grupta anlamlı olarak daha yüksek (p< 0.05), trombosit sayısı ise preeklamptik grupta anlamlı olarak daha düşüktü (p< 0.05). Umbilikal arter pH ve baz açığı değeri birinci grupta sırasıyla; 7.32 ± 0.11 ve -5.62 ± 3.44 mmol/L, ikinci grupta sırasıyla; 7.22 ± 0.11 ve -7.65 ± 4.11mmol/L olarak saptandı ve aradaki farklılık her iki değer içinde istatistiksel olarak anlamlı idi. Bebek doğum ağırlığı birinci grupta 3459.09 ± 486.58 gr, ikinci grupta 3018.57 ± 947.49 gr idi. Birinci ve beşinci dakika Apgar skoru sırasıyla birinci grupta; 8 (2-10) ve 10 (3-10), ikinci grupta; 7.5 (3-9) ve 9 (5-9) olarak saptandı. Aradaki farklılık her iki değer içinde istatistiksel olarak anlamlı idi (p< 0.05). Umbilikal arter pH ve baz açığı değerleri ile kord WBC, RBC, Htc ve MCV değerleri arasında negatif yönde anlamlı bir korelasyon gözlendi. Aynı şekilde birinci ve beşinci dakika Apgar skorları ile kord WBC, RBC, Htc ve MCV değerleri arasında da negatif yönde anlamlı bir korelasyon gözlendi. Sonuç: Preeklamptik gebelerde umbilikal kord hemoglobin ve hematokrit değerleri ile lökosit ve eritrosit sayıları daha yüksek olup; kord pH, baz açığı ve Apgar skorları ile anlamlı korelasyon göstermektedir. Bu da muhtemelen preeklampside fetusun intrauterin kronik hipoksemiye maruziyetinin bir göstergesidir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the umbilical cord blood count levels in preeclamptic and normal pregnancies and its relationship with blood gas parameters. Material and Methods: Fiftyfive pregnant women who had no pregnancy complication whose gestational ages were 37-42 weeks (Group 1) and 42 preeclamptic pregnant women with the same gestational age (Group 2)were included in this study. After the delivery blood count levels and blood gas parameters were studied from the umbilical cord blood. Sociodemographic findings, birth weights and Apgar scores were recorded. Results: There were no differences between the gravidity, parity and gestational ages of the groups. Umbilical cord hemoglobin (Hb), hematocrit (Htc), red blood cell count (RBC), mean corpuscular volume (MCV), leucocyte count (WBC) and thrombocyte levels (plt) in the first group were; 15.23 ± 1.71 gr/dl, 45.44 ± 5.15%, 4.342 ± 0.543 × 106/µL, 105.32 ± 3.98 fL, 13.53 ± 5.23 × 103/µL and 269.3 ± 81.04 × 103/µL respectively. In the preeclamptic group these levels were; 16.19 ± 2.03 gr/dl, 49.03 ± 6.33%, 4.697 ± 0.640 × 106/µL, 109.22 ± 5.38 fL, 15.95 ± 5.98 × 103/µL and 204.14 ± 87.01 × 103/µL respectively. Parameters except thrombocyte count were significantly higher in the preeclamptic group (p< 0.05), whereas the thrombocyte count was significantly lower in the preeclamptic group (p< 0.05). Umbilical cord pH and anion gap levels were 7.32 ± 0.11 and -5.62 ± 3.44 mmol/L respectively in the first group and 7.22 ± 0.11 and -7.65 ± 4.11 mmol/L respectively in the second group. The difference was statistically significant. Birth weights were 3459.09±486.58 gr in the first group and 3018.57 ± 547.49 gr in the second group. First minute and fifth minute Apgar scores were 8 (ranges between 2-10) and 10 (ranges between 3-10) in the first group and 7.5 (ranges between 5-9) and 9 (ranges between 5-9) in the second group. The difference was statistically significant (p< 0.05). Umbilical artery pH and anion gap levels were significantly correlated with cord WBC, RBC, Htc and MCV levels. First and fifth minute Apgar scores were also significantly correlated with cord WBC, RBC, Htc and MCV levels. Conclusions: In preeclamptic pregnancies umbilical cord hemoglobin and hematocrit levels and leucocyte and erytrocyte counts are higher and they are significantly correlated with cord blood pH, anion gap and Apgar scores. This is probably an indicator of fetal exposure to chronic intrauterin hypoxemia in preeclampsia.