E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1557 Viewed470 Downloaded

Evaluation of 24 Cases of Prenatally Diagnosed Diaphragmatic Hernia
Prenatal Tanılı 24 Konjenital Diyafram Hernili Olgunun İrdelenmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(1):17-21

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Prenatal dönemde konjenital diyaframa hernisi tanısı alan olguların klinik özelliklerinin ve perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 1998-Aralık 2006 tarihleri arasında prenatal olarak konjenital diyaframa hernisi tanısı alan 24 ardışık olguya ait bulgular bu yazıda sunulmaktadır. Gebelerin tanı haftası, ilave yapısal ve kromozomal anomali varlığı, doğum hafta ve şekli, cerrahi başarı oranı ve perinatal mortaliteleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Tanı sırasındaki ortalama gebelik haftası 28.8 ± 6.1 (19-37 ) haftaydı. Olgularımızın 14'ü (%58.3) izole, 10'u (%41.7) ise kompleks diyaframa hernisi idi. Fetüslerin % 21'inde diyaframdaki defekt sağdaydı ve % 25'inde karaciğer fıtıklaşması mevcuttu. Kromozom anomalisi oranı %8.3 olarak saptandı. Perinatal mortalite genel grupta, kompleks ve izole konjenital diyaframa hernilerinde sırasıyla %91.6 , %100 ve %85.7 olarak belirlendi. İzole konjenital diyaframa hernisi olup canlı doğan ve cerrahi girişim uygulanabilen 4 olgudan 2'si (%50) halen sağlıklı yaşamaktadır. Sonuç: Konjenital diyaframa hernisi perinatal mortalitesi yüksek bir anomalidir. Antenatal dönemde tanısının konması, ilave anomalilerin ve prognostik faktörlerin belirlenmesi ve uygun merkezlerde doğumların gerçekleşmesine olanak sağlaması açısından son derece önemlidir.
ABSTRACT
Objective: To evaluate Clinical characteristics and perinatal outcomes of prenatally diagnosed diaphragmatic hernia cases. Material and Methods: We present a retrospective study of the 24 consecutive cases of congenital diaphragmatic hernia diagnosed in utero during the period from 1998 to 2006 in our clinic. Gestational age at diagnosis and delivery, additional malformations and chromosomal anomalies, perinatal mortality and success rate of surgery were evaluated. Results: Gestational age at diagnosis was 28.8 ± 6.1 (19-37) weeks. Of the cases 14 (58.3%) were isolated and 10 (41.7%) were complex congenital diaphragmatic hernia. The defect was right-sided in 21% and liver herniation was present in 25% of the fetuses. The incidence of chromosomal abnormality was 8.3%. The perinatal mortality rate of the overall, complex and isolated groups was 91.6%, 100% and 85.7% respectively. Surgery could be performed in 4 fetuses with an isolated left-sided diaphragmatic hernia who born/live and a survival rate was 50%. Conclusion: Perinatal mortality is high in cases of congenital diaphragmatic hernia. Prenatal diagnosis allows detecting associated malformations, prognostic factors and delivery of the fetuses at suitable centers.