E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1446 Viewed348 Downloaded

Correlation Of Enzyme Immunoassay (Eia) And Giemsa Cytologyin Detection Of Chlamydia Infection In Patients With Preterm Labor And Premature Rupture Of Membranes
Preterm Eylem ve Erken Membran Rüptürü Vakalarında Klamidyal Enfeksiyonu Saptamada Enzim İmmünoassay (EIA) ve Giemsa Sitolojinin Korelasyonu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(3):162-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Gebe populasyonda klamidyal enfeksiyon varlığını saptamada enzim immünoassay (EIA) ve Giemsa sitoloji korelasyonunu araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Mikrobioloji AD ve Patoloji AD. Materyal ve Metod: Çalışmamızda G.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum ADa başvuran 89 gebe kadında Klamidya antigen ve Giemsa sitoloji korelasyonunu araştırdık.Bu hastaların 72si preterm eylem, 17si ise erken membran rüptürü tanılarını almıştı.Hastalarda tanılar konduktan sonra spekulum yardımı ile önce servikal bölge silindi. İki adet özel öze (swab) yardımı ile endoservikal sürüntü alındı. Bir tanesi ile lam üzerine yayma yapılıp herhangi bir fiksasyon uygulanmadan patolojiye, "Giemsa sitoloji" için yollandı.Diğer swab ise özel kabına konarak mikrobiolojiye EIA için gönderildi. Bulgular: Toplam 89 vakanın 3ünde antijen pozitifliği saptandı. Bunların 2sinde Giemsa sitoloji (-) iken, bir vakada inklüzyon cisimciği görüldü.Antijen (-) bulunan iki vakada ise giemsa sitoloji (+) olarak saptandı. Totalolarak düşünüldüğünde taranan 89 gebe kadından 5inde klamidyal enfeksiyonu düşündüren bulgular elde edildi (%5.6).Antijen pozitifliği ve inklüzyon varlığı ayrı ayrı incelendiğinde ise, her ikisinde de %3.3lük bir oran elde edildi. EIA testi gold standart alındığında Giemsa sitolojinin sensitivitesi ve pozitif prediktif değeri %33.3; spesifitesi ve negatif prediktif değeri %97.7 olarak bulundu. Sonuç: Kesin tanısı hücre kültürü ile konan klamidya enfeksiyonlarında EIA sensitivitesi ve spesivitesi yüksek, kültürden daha hızlı bir tanısal test olarak kabul edilmektedir. EIA gold standart alınarak Giemsa sitoloji ile karşılaştırıldığında, Giemsa sitolojinin sensitivitesi düşük (%33.3) fakat spesivitesi yüksek (%97.7) bir test olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızdan çıkan bir diğer sonuç da, Türk gebe populasyonunda klamidya enfeksiyonu prevelansının düşük (%3.3) olduğudur.
ABSTRACT
Objective: To investigate the correlation between enzyme immunoassay(EIA) and Giemsa cytology in detection of chlamydia infection in pregnant women. Institution: Gazi University, Faculty of Medicine, Departments of Obstetrics and Gynecology, Microbiology and Pathology. Materials and Methods: In this study, we studied the chlamydia antigen (with enzyme immunoassay) and Giemsa cytology in 89 pregnant women with either preterm labor (n:72) or premature rupture of membranes (n:17). Results: Antigen positivity with EIA was detected in 3 patients. In only one of these patients inclusion body is detected in Giemsa cytology. In 2 antigen negative patients we found inculusion body. So both methods detected 3 patients with chlamydia independently (3.3%).If we assume EIA as a gold standart in diagnosis of chlamydia infections, Giemsa cytology has low sensitivity (33.3%) and high specivity (97.7%) in detection of infection. Conclusions: Although the exact diagnosis of chlamydia infections can be made by cell culture, detection of antigen with enzyme ımmunoassay (EIA) is an altenative diagnostic method with high sensitivity and specivity.It is also faster than culture. So, if we compare giemsa cytology with EIA assuming as a gold standart, giemsa cytology has low sensitivity (33.3%) and high specivity (97.7%).Chlamydia infection prevelance of 3.3% in Turkey is an another conclusion.