E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2612 Viewed5504 Downloaded

Feto- Maternal Infection Rates & Cost- Effectivity: Comparison Between Continuous Antibiotic Prophylaxis Andintermittent Short- Term Antibiotic Prophylaxis In Patients Withpremature Rupture Of Membranes
Preterm Prematür Membran Rüptürü Olan Hastalarda Doğuma Kadar Devamlı Antibiyotik Profilaksisi ile Kısa Süreli Antibiyotik Profilaksisinin Feto-Maternal Enfeksiyon ve Maliyet Yönünden Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(3):129-35

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Preterm prematür membran rüptürü(PPROM) tanısıyla bekleme tedavisi planlanan gebelerde membran rüptüründen doğuma kadar devamlı antibiyotik profilaksisi ile daha kısa süreli ve aralıklı antibiyotik profilaksisi uygulamalarının feto-maternal enfeksiyon ve maliyet yönünden karşılaştırılması. Materyel ve Metod: Kasım 1997- Aralık 1998 tarihleri arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yüksek Riskli Gebelikler Servisinde gerçekleştirilen bu prospektif randomize çalışmada PPROM tanısıyla yatırılan ve yatışında enfeksiyon belirti ve bulgusu bulunmayan, 26-35 gebelik haftasındaki 105 gebe çalışmaya alındı. 54 hastanın oluşturduğu 1. Grupa membran rüptüründen doğuma kadar 4 gr/gün dozunda ampisilin ile devamlı antibiyotik profilaksisi uygulanırken; 51 hastanın oluşturduğu 2. Grupa 4 gr/gün dozunda ampisilin ile profilaksi, membran rüptüründen sonraki ilk 48 saat boyunca verildi ve doğum olmadığı takdirde haftalık olarak 24 mg dört eşit dozda verilen steroid uygulamalarıyla birlikte 48 saatlik periyodlar halinde antibiyotik profilaksisi tekrarlandı. Hastalar ve yenidoğanları enfeksiyöz komplikasyonlar, perinatal morbidite ve mortalite, sezaryen oranları ve maliyet yönünden değerlendirildi. Bulgular: Her iki grup arasında neonatal enfeksiyon ve perinatal morbidite ve mortalite yönünden anlamlı bir fark gözlenmedi. Maternal enfeksiyon yönünden gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte, devamlı antibiyotik alan grupta fırsatçı mikroorganizmalarla süperenfeksiyonların daha sık görüldüğü ve bu grupta sezaryen oranının daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). Maliyet yönünden değerlendirildiğinde, devamlı antibiyotik profilaksisinin, kısa süreli ve aralıklı profilaksiye göre maliyeti 3 kattan fazla artırdığı gözlendi (p<0.001). Sonuç: Doğuma kadar devamlı antibiyotik profilaksisi uygulamasının PPROMde gebelik sonuçlarını iyileştirmediği ve tedavi maliyetini arttırdığı sonucuna varıldı. PPROM olan gebelerde kısa süreli ve aralıklı antibiyotik tedavisi tercih edilebilir.
ABSTRACT
Objective: To compare the differences in feto-maternal infection rates and cost-effectivity of different administration of antibiotic prophylaxis in patients with premature rupture of membranes. Materials and Methods: We randomly selected two group of patients with premature rupture of membranes whose gestational ages ranged between 26-35 weeks. Group 1 (n=54) received 4 gram of ampicillin until delivery. Group 2 (n=51) received 4 gram of ampicillin only for 48 hours and if there was no delivery, antibiotic prophylaxis was repeated for a 48 hour period with 7 day intervals at the same time with the dexamethasone (24 mg in 4 divided doses for 48 hours) administration. During the expectant management in the hospital and after delivery, both mothers and newborns were evaluated in aspects of infectious complications, perinatal morbidity and mortality, cesarean rates and cost effectivity of the treatment. Results: We observed no differences in neonatal infection rates and perinatal morbidity and mortality between two groups. There was an increased percentage of maternal infections, especially with opportunistic microorganisms in the continuous antibiotic prophylaxis group and cesarean rate was significantly higher in this group (p<0.05). Moreover, the cost of continuous antibiotic prophylaxis was three folds higher than the intermittant antibiotic prophylaxis (p<0.001). Conclusion: We conclude that continuous antibiotic prophylaxis in PPROM does not improve the outcome and it is cost ineffective. Intermittant and short-term antibiotic prophylaxis is preferable than the continuous antibiotic prophylaxis in PPROM patients.