E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2000 - Volume 10 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1386 Viewed471 Downloaded

Primary Amenorrhea and Pelvic Mass: A Case Report
Primer Amenore ve Pelvik Kitlesi Olan Olgularda Ultrasonografinin Tanı ve Ayırıcı Tanıdaki Yeri:Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2000;10(4):278-81

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Primer amenore ve karın ağrısı ile başvuran bir hasta nedeniyle ayırıcı tanıda ultrasonografinin öneminin ortaya konması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: AÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Materyal ve Metod: Kliniğimize primer amenore ve karın ağrısı ile başvuran hastada nedene yönelik inceleme yapıldı. Bulgular: Sekonder seks karakterleri yaşıyla uyumlu ve hormonal tetkikleri (T3, T4, TSH, Prolaktin, FSH, LH, E2,P) normal olan olguda, USG ve MRI incelemelerinde hematokolpos ve vajen 1/3 alt kısımda septum saptandı. Sonuç: Nadir olmakla birlikte, vajenin en sık görülen konjenital anomalisi olan vajinal septumun ayırıcı tanısı ve cerrahi sınırın belirlenmesinde ultrasonografinin değeri ortaya kondu.
ABSTRACT
Objective: To evaluate a case with a vaginal septum that was referred to our institution with complaint of primary amenorrhea and abdominal pain; in addition, to elucidate the role of ultrasonography in differential diagnosis of such cases.. Institution: Ankara University Faculty of Medicine, Department of Obstetric and Gynecology Material and Method: A patient who was referred to our institution with primary amenorrhea and abdominal pain was evaluated for diagnosis and treatment. Results: Secondary sex characters were concordant with her age and hormonal tests were normal. Hematocolpos and vaginal septum were detected by USG and MRI. Conclusion: Although the vaginal septum is rare, it is more common than other congenital anomalies of vagina, and ultrasonography is important in differential diagnosis and determination of surgical margin.