E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 14 Jul 2015
Year 2015 - Volume 25 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
5254 Viewed5510 Downloaded

Evidence-Based Practices Management of Primary Dysmenorrhea: Review
Primer Dismenorenin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2015;25(3):195-204
DOI: 10.5336/gynobstet.2014-41046
Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Adölesans çağı; çocuklukla erişkinlik arasında yer alan bedensel ve ruhsal alanda önemli değişikliklerin belirdiği, hızlı bir büyüme ve olgunlaşma dönemidir. Adölesan dönemi sekonder seks karakterlerinin ortaya çıkması ile biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerle birlikte çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak da bilinmektedir. Menstrüasyon başlangıcı ve devamı fizyolojik bir olay olmasına rağmen, bu süreçte yaşanan olumsuzlukların, rahatsızlıkların ve bilgi eksikliğinin bireyin cinsel ve üreme sağlığının bozulmasına yol açabileceği belirtilmektedir. Bu dönemde en sık görülen jinekolojik rahatsızlıklardan birisi de primer dismenoredir. Primer dismenore, menarştan sonra başlayan, supra pubik bölge de lokalize olan, kramp veya spazm şeklinde ağrı ile karakterizedir. Ağrılı menstrüasyonun kadınlar üzerindeki fizyolojik olarak etkileri yanı sıra aynı zamanda psikolojik etkileri de mevcuttur. Kadınların günlük yaşam kaliteleri ve performanslarını olumsuz yönde etkilerken, iş ve okul yaşamı düzenlerinde de kayba yol açmaktadır. Primer dismenoreye bağlı yaşanan bu yaygın şikâyetler nedeniyle tedavi ve bakımda kanıt temelli yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Dismenorenin önlenmesinde ve tedavisinde çeşitli farmakolojik ve farmakolojik olmayan yaklaşımlar kullanılmasına karşın, bu tedavilerde yeterli düzeyde kanıta dayalı çalışmaların olmadığı görülmektedir. Primer dismenorenin tedavi edici yaklaşımlarının büyük bir kısmında klinik verilerin sınırlı olduğu ve geleneksel yaklaşımların yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle, çalışmamızda, primer dismenorenin tedavisinde yer alan güncel yaklaşımları belirlemek ve uygulanan girişimlerin yeterlilik düzeyi konusunda hemşirelerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
ABSTRACT
Age of adolescence; located between childhood and adulthood, which appears significant changes in the physical and mental space and is a period of rapid growth and maturation. Adolescent period, emerge with of secondary sex characteristics of biological, psychological and social changes, is also known as transition from childhood to adulthood. Despite menstruation is a physiological event, experienced problems, discomfort and lack of information in this process that leads to deterioration individual's sexual and reproductive health. One of the most common gynecologic disorders among women is primary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea beginning after menarche, which is localized in the suprapubic region, is characterized by pain in the form of cramps or spasms. Painful menstruation are available both physiological and psychological effects on women. It can adversely affect a women's quality of life and their performance also it is leading cause of lost time from school and work among women. Because of the common complaints experienced in primary dysmenorrhea, evidence-based approaches is important in treatment and care. Although in prevention and treatment of dysmenorrhoea is used various pharmacological and non-pharmacological approaches, at a adequate level in all treatments is observed insufficient of evidence-based studies. It is showed that clinical data is limitted most of therapeutic approaches primary dysmenorrhea and include traditional approaches. Therefore, aim of this review is that to determine the current approach in the treatment of primary dismonerrhea and nurses are intended to implemented about the competence of the initiatives implemented.