E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2261 Viewed739 Downloaded

Prognostic Significance of Volume Measurement of Cord-Containing Amniotic Fluid Pocket During Amniotic Fluid Index Assessment in Patients with Oligohydramnios
Oli̇gohi̇dramni̇oslu Hastalarda Amni̇oti̇k Sivi İndeksi̇ Beli̇rleni̇rken Kordon İçeren Amni̇oti̇k Sivi Cebi̇ni̇n Hacmi̇ni̇n Ölçülmesi̇ni̇n Prognosti̇k Önemi̇

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(2):74-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı doğum için kabul edilen oligohidramnioslu hastalarda amniotik sıvı indeksinin belirlenmesi sırasında kordon içeren en büyük amniotik sıvı cebinin hacminin ölçülmesinin prognostik önemini değerlendirmektir. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Materyal ve Metod: Amniotik sıvı indeksi 5 cmden az olan oligohidramnioslu hastalarda kordon içeren amnion sıvısının en büyük cebinin hacmini ölçtük. Fetal distres nedeniyle sezaryen yapılması, amnion sıvısının mekonyumlu olması, 5. dakika Apgar skorunun <7 olması, yenidoğan ünitesinde takip edilmesi ve total komplikasyon sayısı kaydedildi. Bulgular: Gebelik haftası 33-41 olan 31 oligohidramnioslu hasta bu çalışmaya alındı. Bir receiver operating characteristic curve analizi ile 20 cm3lük bir sınır değer perinatal sonucu en iyi ortaya koyan değer olarak seçildi. On yedi hasta 20 cm3 ve daha küçük kordon içeren cebe (küçük cep grubu), 14 hastada 20 cm3den büyük kordon içeren cebe (büyük cep grubu) sahipti. Ortalama amnion sıvı indeksi gruplar arasında farklı bulunmadı (4.3e karşı 3.7 p>0.05). Küçük kordon cebi içeren grupta fetal distres nedeniyle sezaryen insidansı anlamlı olarak yüksek bulundu (%47ye karşın %71.3, p<0.05). Keza tüm komplikasyonlar yönünden ele alındığında küçük kordon cebi olan ve büyük kordon cebi olan gruplar arasında istatistiksel olarak fark anlamlı bulundu (%88.2ye karşın %42.9 p<0.05). Sonuçlar: Amniotik sıvı indeksi 5 ve daha küçük olan ve kordon içeren cep hacmi 20 cm3den daha fazla olan hastalarda daha az perinatal komplikasyon saptandı. Bu sonuçlar uygulamaya konulduğunda oligohidramnioslu hastaların doğum eylemi ve doğumda intrapartum yaklaşım ve tedavide kılavuzluk yapacaktır.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the prognostic significance of volume calculation of largest cord-containing amniotic fluid pocket during amniotic fluid index assessment in patients with oligohydramnios who admitted for labor. Institution: Cumhuriyet University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Materials and Methods: In patients with oligohydramnios who had an amniotic fluid index no greater than 5 cm, we performed volume measurement of the largest pocket of cord-containing amniotic fluid. Perinatal outcome were recorded with respect to cesarean delivery for fetal distress, meconium staining, 5-min Apgar score <7, admission to neonatal unite, and total complication number. Results: Thirty-one patients with oligohydramnios who had gestational ages of 33-41 were included in the study. With a receiver operating characteristic curve analysis, a 20-cm3 cutoff was chosen for the best prediction of perinatal outcome. Seventeen patients had a cord-containing pocket less than or equal to 20 cm3 (small-pocket group). Fourteen patients had a cord-containing pocket more than 20 cm3 (large-pocket group). The mean amniotic fluid index was not significantly different between the small- and large pocket groups (4.3 vs. 3.7, p >0.05). There was a significantly higher incidence of cesarean section for fetal distress in the small-pocket group (47 vs. 7.1%, p < 0.05). There was also a significant difference between the small- and large pocket groups with respect to overall complications (88.2 vs. 42.9%, p <0.05).Conclusions: In patients with an amniotic fluid index less than or equal to 5 cm, a cord-containing pocket volume > 20 cm3 indicates fewer perinatal complications. Application of these results could provide additional guidelines in defining the intrapartum management and therapy of patients presenting for labor and delivery who had oligohydramnios.