E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2421 Viewed836 Downloaded

Prophylactic Transabdominal Amnioinfusion During Labor with Thick Meconium: Does it Work?
Doğum Eylemi̇ndeki̇ Koyu Mekonyumlu Hastalarda Profi̇lakti̇k Transabdomi̇nal Amni̇yoi̇nfüzyon Etki̇li̇mi̇di̇r?

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):240-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışma Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde, Temmuz 1996 ile Mart 1998 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Amacımız koyu mekonyumlu hastalarda intrapartum profilaktik transabdominal amniyoinfüzyonun mekonyuma bağlı morbiditeyi azaltmadaki etkinliğini değerlendirmekti.Metod: Doğum eylemindeki koyu mekonyumlu 39 hasta iki gruba randomize edilmiştir. Birinci grup (n=19) transabdominal infüzyon grubunu ve ikinci grup da (n=20) kontrol grubunu oluşturdu. Amniyoinfüzyon için 370 Cye kadar ısıtılan 250-500 ml steril ringer laktat solusyonu dakikada 50 mlyi geçmeyecek şekilde kullanıldı. Transabdominal amniyo-infüzyon direkt ultrasonografi eşliği altında yapıldı. Doğum sırasında devamlı fetal kalp atım monitorizasyonu standart olarak uygulandı.Sonuçlar: Amniyoinfüzyon uygulanan hastalarda, 5. dakika APGAR skoru <7 olması, trakeal mekoyuma rastlanması ve fetal distres nedeniyle yapılan sezaryen sıklığı belirgin olarak azalmıştır.Tartışma: Doğum eylemindeki koyu mekonyumlu hastalarda basit, ucuz ve güvenli bir yöntem olan transabdominal amniyoinfüzyon trakeal mekonyum insidansını azaltarak fetal ve obstetrk sonucu iyileştirmektedir.
ABSTRACT
Objective: This study was conducted at Dr.Zekai Tahir Burak Womens Hospital, between July 1996 and March 1998. Our objective was to assess the effectiveness of intrapartum prophylactic transabdominal amnioinfusion, in reducing meconium related morbidity, in patients who had amniotic fluid stained with thick meconium.Study Design: Thirty nine women with thick meconium during labor were randomized into two groups; first group (n=19) for transabdominal amnioinfusion and second group (n=20) for no amnioinfusion. Sterile isotonic sodium chloride solution with an amount of 250-500 cc warmed up to 370 C was used for amnioinfusion with an infusion rate of not exceeding 50 ml/min. Transabdominal amnioinfusion was performed under direct ultrasound guidance. Continuous fetal heart rate monitoring was standard during labor.Results: Patients receiving amnioinfusion had significantly less 5 minutes APGAR scores< 7 and less occurrence of tracheal meconium, and a significantly lower incidence of cesarean section for fetal distress.Conclusion: Amnioinfusion in patients with thick meconium during labor is a simple, inexpensive and safe technique that reduces the incidence of tracheal meconium and improves fetal and obstetric outcome.