E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2560 Viewed926 Downloaded

Prophylaxis Of Deep Venous Trombosis In Gynecologic Surgery With Low Molecular Weight Heparins
Jinekolojik Cerrahide Derin Ven Trombozu Profilaksisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler (LMWH)

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):78-81

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Jinekolojik cerrahide derin ven trombozu profilaksisinde düşük molekül ağırlıklı heparinlerin etkinliği ve operasyon sırasında kanamaya etkilerini araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara. Materyel ve Metod: Derin ven trombozu yönünden orta ve yüksek risk grubuna giren 48 hastanın randomize olarak 25'İne 0.3 mg/gün Nadroporin kalsiyum verildi. 23'ü de kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Çalışma ve kontrol gruplarına preoperatif ve postoperatif tam mobilizasyon sağlanınca alt ekstremite Doppler çalışması ve akciğer ventilasyon perfüzyon sintigrafisi yapıldı, trombosit sayımı, kanama zamanı, protrombin zamanı, aPTT, fibrinojen, hemoglobin, hemotokrit bakıldı. Operasyon sırasında kan kaybı ve postop hematom oluşumu yönünden değerlendirildiler. Bulgular: Her iki gruptaki hastalar yaş, risk grubu, operasyon süresi, mobilizasyona başlama zamanı ve alt ekstremitede varis mevcudiyeti yönünden farksızdı. Her iki grubun operasyon öncesi ve sonrasında trombosit sayımı, kanama zamanı, aPTT değerlerinin değişmediği ve postop hemoglobinin preop değerinin yaklaşık 2 gr/dl altında olduğu saptandı. Postop dönemde ateşi görülen 11 hastanın 2'sinde ateş nedeni olarak derin ven trombozu saptandı. Bu hastaların postop alt ekstremite Doppler çalışmasında trombus saptandı. Sonuç: Olgu sayımız sonuca varabilmek için az olmakla beraber kanamayı arttıran komplikasyonları olmadığı gösterildiğinden ve başka çalışmalarda gösterilen olumlu etkilerini düşünerek riskli gruba rutin DMAH verilmesinin uygun olacağı kanatine varıldı.
ABSTRACT
Objective: To investigate the efficacy of low molecular weight heparins in deep venous thrombosis proflaxis in gynecologic surgery and effects on bleeding. Institution: Gazi University Medical School,Departman of Gynecology and Obstetrics. Material and Method: 25 patients randomly choosen from 48 patients with medium and high risk patients of deep vein thrombosis were given 0.3 mg/day Nadroporin calcium. Preoperative and postoperative lower extremity Doppler study and pulmoner ventilation perfusion scintigraphy were done. Platelet count, bleeding time, prothrombin time, aPTT, fibrinogen, hemoglobin and hematocrit were measurement done. Blood loss during operation and postoperative hematom were evaluated. Results: There was no difference between groups according to age of patients, risk groups, operation time, mobilization time and presence of varicous veins in lower extremity. It was seen that platelet counts, bleeding time, aPTT levels didn't change and postop hemoglobin was 2 g/dl lesser than preoperative value. From 11 patients with fever deep vein thrombosis was detected in 2 patients. In these patients thrombus was detected in lower extremity by Doppler studies. Conclusion: We conclude that rutine use of LMWH in gynecologic surgery patients with risk factors in beneficial and at least has no advers effect on blood loss.