E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1205 Viewed298 Downloaded

The Effectivity Of The Use Interferon Alfa With PAC (Platin, Adriablastin, Cyclophosfamide) In Patients With Recurrentand Persistent Disease
Rekürent ve Persistant Genital Kanserli Olgularda PAC (Cis-Platin-Adriablastin-Siklofosfamid) ile Birlikte Alfa-İnterferon Kullanılmasının Etkinliği

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(1):47-50

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Jinekolojik kanserler kemoterapi , radyoterapi, cerrahi ve immunoterapi ile tedavi edilirler. Sisplatin esaslı kemoterapi(sisplatin-adriablastin-siklofosfamid) birçok jinekolojik kanserde kullanılmaktadır. Genelde etkili olmakla beraber bazen yetersiz kalabilmektedir. Diğer taraftan en çok renal ve hematopoetik sistemler üzerine toksiktir. İmmunoterapinin rolü tartışmalıdır. Interferon alfa ise hem biyolojik cevabı iyileştirmekte hemde antitümör özelliği vardır. Bu nedenlerle interferon alfanın tedaviye eklenmesinin yararını araştırdık. Materyal ve Metod: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1995 ve 96 yıllarında dirençli ve reküren jinekolojik kanserli 4 olguda sisplatin esaslı kemoterapi protokolu ile birlikte alfa interferon kullanıldı ve olguların önce aldıkları kemoterapi kürleri ile karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler için McNemar testi kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel anlamlı bulundu. Bulgular: Toplam 26 kür alfa interferon ile birlikte sisplatin esaslı kemoterapi verildi. Hematolojik toksisitede azalma olduğu ve iki (%50) olgunun klinik komplet remisyona girdiği saptandı. En sık alfa interferona bağlı rastlanan komplikasyon ise ateş idi. Sonuç: Alfa interferonun platin esaslı kemoterapiye eklenmesi tedaviye cevabı iyileştirebilmekte ve sitotoksik ilaçların toksisitesini azaltabilmektedir.
ABSTRACT
Objective: Gynecologic cancers are treated by surgery, chemotherapy, radiation therapy and immunotherapy. Also, platin based chemotherapy are used to treat a lot of gynecologic cancers. It is usually effective in gynecologic cancers, but sometimes it can be ineffective. On the other hand, the most of toxicity of PAC is on hematopoetic and renal systems. The role of immunotherapy are debated. However interferon alfa modified biological response to cancer cell and has antitumor peculiarity. So we investigated the benefit of adding interferon alfa to PAC therapy. Material and Method: We used interferon alfa with platin based chemotherapy in cases who had recurrent or persistant gynecologic cancers in The Department of Obstetrics and Gynecology of Akdeniz University School of Medcine between 1995 to 96. Statistical analysis were made with McNemar test and p<0.05 was used to be statisticaly significant. Results: Total 26 courses of chemotheray were given. We established that hematologic toxicity of the chemotherapy reduced and two(50%) cases at a remission. The most of complication was fever. Conclusion: Adding interferon alfa to platin based chemotherapy may be improved response to the treatment and it is reduced toxicity of the drugs.