E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
3226 Viewed3066 Downloaded

Relations of Diastasis Recti Abdominis, Rectus Abdominus Muscle Strength and Low Back Pain in Pregnancy
Gebelikte Diastasis Recti Abdominis, Rectus Abdominus Kas Kuvveti ve Bel Ağrısı Arasındaki İlişki

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(4):215-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, gebelikte diastasis recti abdominis, rectus abdominus kas kuvveti ve bel ağrısı arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Obstetrik ve Ürojinekolojik Rehabilitasyon Ünitesi ile Zübeyde Hanım Doğumevi işbirliği sonucunda gerçekleştirilmiştir. Materyel ve Metod: Çalışmaya toplam 238 gebe dahil edilmiştir. Olguların yaşları, boyları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, içinde bulundukları gebelik haftaları, gebe kalma ve doğum sayıları kaydedilmiştir. Rectus abdominus kas kuvveti manuel olarak ölçülmüş, diastasis recti abdominisin olup olmadığı ve ayrılma miktarı incelenmiştir. Bel ağrısı 0-3 arası bir puanlama sistemiyle değerlendirilmiş, ayrıca abdominal herninin olup olmadığı gözlem yoluyla belirlenmiştir. Bulgular: Korelasyon analizi sonuçlarına göre olguların rectus abdominus kas kuvveti değerleri ile ayrılma miktarı (r=-0.45) (p<0.01), vücut kitle indeksi değeri (r=-0.15) (p<0.05) ve doğum sayısı (r=-0.21) (p<0.01) arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur. Diastasis recti miktarı ile bel ağrısı şiddeti (r=0.17) (p<0.05), doğum sayısı (r=0.18) (p<0.01) ve vücut kitle indeksi değerleri (r=0.29) (p<0.01) arasında ise pozitif yönde bir korelasyon olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlar, klinikte sıklıkla gözlendiği halde bilimsel çalışmalarda gösterilmemiş olan diastasis recti, rectus abdominus kas kuvveti, ve bel ağrısı arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır. Bu ilişkilerin bilinmesi, gebelikte sık karşılaşılan problemlerden olan bel ağrısı ve diastasis rectinin önlenmesi için önem taşımaktadır.
ABSTRACT
Purpose: This study was performed in order to investigate the correlations between diastasis recti abdominis, rectus abdominus muscle strength and low back pain in pregnancy. Institution: Hacettepe University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Obstetric and Urogynecologic Rehabilitation Unit and Zubeyde Hanim Maternity Hospital. Materials and Methods: 238 pregnant women were included in this study. Age, height, weight, body mass index value, gestational week, numbers of being pregnancy and deliveries were recorded. Rectus abdominus muscle strength was evaluated manually. Diastasis recti test was performed to classify the subjects with and without diastasis recti and also seperation amount was recorded. Low back pain was evaluated on a 0-3 points scale and abdominal hernia was assessed by observation. Results: Rectus abdominus muscle strength of the subjects was found in negative correlation with diastasis recti amount (r=-0.45) (p<0.01), body mass index value (r=-0.15) (p<0.05) and number of delivery (r=-0.21) (p<0.01). Diastasis recti amount was positively correlated with low back pain (r=0.17) (p<0.05), number of delivery (r=0.18) (p<0.01) and body mass index value (r=0.29) (p<0.01). Conclusion: The findings of this study focuses on the correlations between diastasis recti abdominis, rectus abdominus muscle strength and low back pain in pregnancy. Knowledge of these relations are important in preventing the two common problems of pregnancy - diastasis recti and low back pain.