E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2418 Viewed1078 Downloaded

Relationship Between Oocyte Maturation Andhuman Chorionic Gonadotropin Diffusion Rate Into Follicular Fluid
Foliküler Sıvıya İnsan Koryonik Gonadotropin Difüzyon Oranının Oosit Matürasyonu İle İlişkisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):269-71

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İnsan koryonik gonadotropinin serumdan foliküler sıvıya difüzyon oranının oosit matürasyonuyla ilişkisini araştırmak.Materyal ve Metod: Bu çalışmada oosit matürasyonu Veecks klasifikasyonuna göre değerlendirildi. Araştırma için IVF merkezimize baş vuran 44 infertil hastadan oosit aspirasyon günü serum ve 76 foliküler sıvı örneği alındı. Çalışmaya katılan tüm hastalara uzun protokol GnRH-a uygulandı ve hastalar pür FSH yada Humegon ile indüklendi. Ultrason takibinde oosit çapları yeterli boyuta ulaşınca 10000 ünite HCG yapıldı. Bu HCG injeksiyonundan 36 saat sonra,16 mm den büyük tüm folliküller 17 numara iğneyle transvajinal olarak toplandı. Folikül sıvısı ve serum ß-HCG düzeyleri oranlanarak difüzyon oranları elde edildi ve bu oranlar oosit matürasyonuna göre karşılaştırılmıştır.Bulgular: Serum ve foliküler sıvı ß-HCG düzeyleri immatür grupta düşük bulunmuştur. Difüzyon oranlarına bakıldığında ise gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir.Sonuç: İnsan koryonik gonadotropinin foliküler sıvıya difüzyon oranının oosit maturasyonu ile ilişkisi saptanamamıştır.
ABSTRACT
Aim: Investigation of the association of oocyte maturation with diffusion rate of human chorionic gonadotropin from plasma to follicular fluid. Material and Method: In this study, oocyte maturation was assessed according to the Veecks classification. On the day of oocyte aspiration, plasma and 76 follicular fluid sample were collected from 44 patients admitting to our IVF center. Long-protocol GnRH-a therapy was given to all patients enrolled in this study, and ovulation was induced by either pure FSH or Humegon. On the day of adequate follicular diameter HCG was applied and 36 hours later oocyte pick-up was performed. By determining the follicular fluid and plasma levels of ß-HCG diffusion rates were assessed, and compaired with oocyte maturation. Results: Plasma and follicular fluid ß-HCG levels were found lower in the immature group. There was no statistically significant difference in respect of diffusion rates among the study groupes.Conclusion: There is no relationship between oocyte maturation and diffusion rate of human chorionic gonadotropin into the follicular fluid.