E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2319 Viewed866 Downloaded

Results Of Umbilical Artery Doppler Velocimetry In Twin Pregnancies
İkiz GebeliklerdeUmbilikal Arter Doppler Velosimetri Sonuçları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(4):220-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İkiz gebeliklerde pulsed Doppler velosimetri dalgalarının analizini yapmaktır. Çalışmanın Yapıldığı Yer: SSK Ege Doğumevi, Perinatoloji Departmanı-İzmir Materyal ve Metod: Renkli Doppler ultrasonografi, SSK Ege Doğumevi Perinatoloji departmanına başvuran 42 ikiz gebede uygulandı. Her bir ikiz fetusun, Doppler sonuçları doğum sonuçları ile karşılaştırıldı. Bulgular ve Sonuç: Anormal Doppler bulguları ile anormal doğum sonuçları arasında kesin bir ilişki kurulamadı. Doğum ağırlıkları belirgin diskordans gösteren ikizlerin %50 sinde Doppler kan akımları arasında belirgin farklılık olduğu belirlendi. Ancak çalışma grubunun sınırlı sayıda olması nedeniyle, İkiz gebelikte Doppler Ultrasonografinin değerini belirlemek için daha kapsamlı çalışma yapılması gerektigi sonucuna varılmıştır.
ABSTRACT
Objective: To analyse pulsed Doppler velocimetry in twin pregnancies. Institution: SSK Ege Maternity Hospital, Department of Perinatology- İzmir Materials and Method: Colour Doppler ultrasonopraphy was performed in 42 twin pregnancies at SSK Ege Maternity Hospital, Department of Perinatology- İzmir. Fetal doppler velocimetry findings in each fetus was compared with their obstetric outcome. Findings and Conclusions: Abnormal Doppler findings showed inconclusive results with adverse pregnancy events. There was significant difference in S/D ratio in %50 of discordant fetuses in relation to birth weight. It is concluded that more studies are needed to assess the value of Doppler velocimetry for the prediction of adverse outcome in twin pregnancy