E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 10 Jul 2013
Year 2013 - Volume 23 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1194 Viewed463 Downloaded

Retrospective Analyses of Referral Justifications of Pregnant Women Who Were Referred to a Tertiary Center for Fetal Echocardiographic Examination, Fetal Echocardiography Results and Reliability of Fetal Echocardiography
Fetal Ekokardiyografik İnceleme İçin Üçüncü Basamak Bir Merkeze Sevkle Gelen Gebelerin Sevk Gerekçelerinin, Fetal Ekokardiyografik Sonuçlarının Retrospektif Analizi ve Fetal Ekokardiyografinin Güvenilirliği

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2013;23(3):168-75

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, bir yıllık dönemde fetal ekokardiyografik inceleme için kliniğimize sevkle gelen gebelerin sevk gerekçeleri ve fetal ekokardiyografi sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiş ve fetal ekokardiyografi sonuçları; postnatal ekokardiyografi , otopsi ve operasyon sonuçlarıyla karşılaştırılarak FE güvenilirliği değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında fetal ekokardiyografik inceleme yapılan 990 olgu retrospektif incelendi. Bu 990 gebeden 440'ının (12'si ikiz gebelik) sağlıklı olarak prenatal ve postnatal sonuçlarına ulaşılabildi ve toplam 452 fetüs çalışmaya alındı. Fetal ekokardiyografi sonuçları; postnatal ekokardiyografi, otopsi ve operasyon sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 440 gebenin yaşları 17-46 (ortalama 28±2,7 yaş) yıl arasında idi. Olguların kadın-doğum uzmanlarınca sevk gerekçelerine bakıldığında, obstetrik ultrasonografide intrakardiyak hiperekojen fokus (İHF) varlığı 133 (%29,42), rutin uygulama gerekçesi 72 (%15,93), diyabet varlığı (gestasyonel ve/veya Tip 1 diyabet) 52 (%11,50), disritmi 37 (%8,19), obstetrik ultrasonografide kardiyak patoloji şüphesi 36 (%7,96) olması başlıca nedenler olarak görüldü. Olguların postnatal ekokardiyografik incelemesinde 299 (%66,15) olguda normal, 74 (%16,37) olguda PFO, 33 (%7,30) olguda ise konjenital kalp hastalıkları (KKH), 10 (%2,21) olguda periferik pulmoner stenoz (PPS) saptandı. Olguların yedisinde medikal abortus, dördünde intrauterin eksitus izlendi. Fetal ekokardiyografinin KKH saptamada sensitivitesi %68,97, spesifisitesi %98,79 idi. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre kadın doğum uzmanlarının fetal ekokardiyografi isteme gerekçeleri içinde birinci sırada İHF varlığı saptandı. Fetal ekokardiyografide normal olarak değerlendirdiğimiz, daha sonra postnatal ekokardiyografi ile KKH saptadığımız (yalancı negatif) olguların sayısı az olup, bunlar ağırlıklı olarak VSD (musküler, küçük), PS, ASD tipi defektler idi. Çalışmamızın sonuçlarına göre fetal ekokardiyografi prenatal olarak KKH'leri göstermede güvenilir bir yöntemdir.
ABSTRACT
Objective: In this study, referral justifications of pregnant women who were referred to our clinic for fetal echocardiographic examination in a one-year period and their fetal echocardiography results were evaluated retrospectively and the reliability of fetal echocardiography was assessed by comparing fetal echocardiography results with postnatal echocardiography, autopsy, and surgery findings. Material and Methods: In this trial, 990 cases who were performed fetal echocardiographic examinations in the one-year period were evaluated retrospectively. Prenatal and postnatal data of 440 (12 twin pregnancies) of these 990 pregnant women were achieved and totally 452 fetuses were included in the study. Fetal echocardiography results were compared with postnatal echocardiography, autopsy, and surgery findings. Results: The ages of 440 pregnant women included in the study were in a range from 17 to 46 years (median 28±2,7 years). Given referral justifications denoted by obstetricians, the main reasons involve the presence of echogenic intracardiac focus (EIF) on obstetric ultrasonography (133 cases, 29.42%), routine practice (72 cases, 15.93%), presence of diabetes (52 cases, 11.50%), dysrhythmia (37 cases, 8.19%), suspected CHD on ultrasonography (36 cases, 7.96%). Postnatal echocardiography revealed normal (299 cases, 66.15%), PFO (74 cases, 16,37%), peripheral pulmonary stenosis (PPS) (10 cases, 2.21%), and CHD (33 cases, 7.30%). Among all cases, 7 cases resulted in medical abortus and intrauterine fetal death was observed in 4 cases. The fetal echocardiography had a sensitivity of 68.97%, specificity of 98.79%, to recognize CHD. Conclusion: According to the data achieved in our study, the presence of EIF was the first-ranked justification to ask fetal echocardiography by obstetricians. There were few cases that we evaluated normal on fetal echocardiography but then we identified CHD on postnatal echocardiography (false-negative), these cases were mainly VSD, PS, ASD-type defects. According to the data achieved in our study, fetal echocardiography is a reliable method to demonstrate CHD in prenatal period.