E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2406 Viewed1152 Downloaded

Risk Factors Of Increased Recurrence In Patients Undergoing Radical Hysterectomy And Bilateral Retroperitoneal Lymphadenectomy For Carcinoma Of The Cervix
Radikal Histerektomi ve Bilateral Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu ile Tedavi Edilen Serviks Kanserli Olgularda Artmış Rekürensi Belirleyen Risk Faktörleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):85-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Serviks kanseri nedenli wertheim histerektomi uyguladığımız olguların retrospektif değerlendirilmesinde rekürrens riskini arttıran faktörlerin incelenmesi. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Materyel ve Metod: 1980-1989 yılları arasında FIGO sınıflamasına göre evre Ia-IIb grubundaki 61 olgu opere edildi. Postoperatif dönemde evre Ia'nın üzerindeki ve lenf nodu pozitif gelen vakalara radyoterapi uygulandı. Beş yıllık izlemde rekürrens saptanan olgularda histolojik tip, lenf nodu tutulumu, evre, yaş gibi rekürrensi belirleyen faktörler incelendi. Bulgular: Ellibeş olguda (%89.6) skuamöz hücreli kanser, 3 olguda (%5.2) adenokanser, 3 olguda ise adenoskuamöz hücreli kanser saptandı. İki olgu (%3.3) evre Ia, 28 olgu (%45.9) Ib, 17 olgu (%27.8) IIa, 14 olgu (%23) IIb olarak değerlendirildi. Sonuç: Evre ilerledikçe lenf nodu metastazının arttığı saptandı. Adeno ve adenoskuamöz hücreli karsinomda skuamöz hücreli karsinoma göre rekürrensin daha fazla olduğu görüldü. Ayrıca ileri evre ve lenf nodu tutulumunun rekürrens oranını arttırdığı, ancak yaşa göre değişiklik olmadığı saptandı.
ABSTRACT
Objective: Risk factors of increased recurrence in patients undergoing wertheim hysterectomy for carcinoma of the cervix were evaluated retrospectively. Institution: Osmangazi University Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology. Material and Method: 61 cases classified as stage Ia-IIb according to FIGO classification were operated between 1980-1989. Patients with over stage Ia and lymp node involvement referred to radiotherapy postoperatively. After five years surveillance we evaluated some factors such as histologic type, lymph node involvement, stage and age in patients developing recurrence. Results: Histopathologically 55 cases (89.6%) were found to be of squamous cell carcinoma, 3 cases (5.2%) adenocarcinoma type and the other 3 cases were adenosquamous type. According to the FIGO classification, 2 of them (3.3%) were stage Ia, 28 (45.9%) stage Ib, 17 (27.8%) stage IIa, 14 (23%) stage IIb. Conclusion: An increase was observed in lymph node involvement in higher stages. It was seen that three is a proportional correlation between the risk of recurrence and histologic subgroub (adeno and adenosquamous types has higher rates), higher stages and lymph node involvement but not with the patients ages.