E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
960 Viewed387 Downloaded

Safety of Imatinib During Pregnancy: Report of Two Cases and Review of Literature
Gebelikte İmatinib Kullanımının Güvenliği: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(6):387-91

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Imatinib that first administered to patients with chronic myeloid leukemia (CML) in June 1998 is a potent inhibitor of tyrosine kinase used in the treatment of with positive Philadelphia chromosome CML, acute lymphoblastic leukemia and gastrointestinal stromal tumors (GISTs). In recent years pregnant women exposed to imatinib are observed more frequently, because of increasing the survival of the patients diagnosed with CML and GISTs during the reproductive age. Owing to its teratogenic effects demonstrated in the animal trials, imatinib is not recommended in pregnant or during the reproductive age, and an effective contraception is recommended to the reproductive women undergoing to the treatment. Due to use imatinib during pregnancy, few abortuses and various congenital anomalies are noted along with successful singleton and multiple pregnancies. The pregnancy of a patient with a chronic myeloid leukemia requiring treatment presents a dilemma, both to the physician and to the patient. Therefore, the potential risks must be considered carefully, when deciding imatinib therapy for pregnant and lactating women. In this paper, we reported two cases who were exposed to imatinib in first trimester of their pregnanc and gave a birth with inguinal hernia and the other gave a healthy baby. We also discussed the safety and the effects of imatinib during pregnancy and lactation period for mother and fetus.
ÖZET
İlk olarak Haziran 1998 yılında kullanılmaya başlanan imatinib, Philadelphia kromozomu pozitif olan kronik miyeloid lösemi (KML), akut lemfositik lösemi ve gastrointestinal stromal tümörler (GIST)de kullanılan güçlü bir tirozin kinaz inhibitörüdür. Son yıllarda üreme yaş grubunda da KML ve GISTlerde artış olduğundan imatinibe maruz kalan gebe sayısı da artmıştır. Hayvan çalışmalarında teratojenik etkileri gösterildiğinden gebelikte kullanımı önerilmemekte ve reprodüktif dönemde tedavi altında olanlara etkili bir korunma yöntemi tavsiye edilmektedir. Bazı çalışmalarda gebelik sırasında imatinib kullanımına bağlı tek ve çoğul gebeliklerde bazı düşük ve değişik konjenital anomaliler rapor edilmiştir. KMLli gebenin tedavi gerekliliği hem doktor hem de hasta için zor bir durumdur. Bu yüzden gebelikte imatinib kullanılmasına karar verildiği zaman potansiyel riskleri göz önünde bulundurulmalı, takipler dikkatlice yapılmalıdır. Bu yazımızda gebeliği sırasında 1. trimesterde imatinibe maruz kalan, biri sağlıklı, diğeri sağlıklı gebeliğini takiben inguinal fıtık tespit edilen bebek doğuran iki olgumuzu sunduk ve gebelik sırasında imatinib kullanımının hem anne hem de fetüs açısından güvenliğini ilgili literatürler ışığında tartıştık.