E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1000 Viewed357 Downloaded

The Comperatively Detection Of Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) By Elisa Method, In The Cordon Serum Of Healty And Anomaly Newborns And Their Mothers Serum And Perinatal Transmission Of HBsAg
Sağlıklı, Ölü veya Anomalili Doğan Bebeklerin Kordon Serumlarında ve Annelerinin Serumlarında Hepatit B Yüzey Antijeninin (HBsAg) Elisa Yöntemi ile Karşılıklı Olarak Araştırılması ve HBsAg'nin Perinatal Geçişi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(3):151-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Sağlıklı, ölü veya anomalili doğan bebeklerin kordon serumlarında Hepatit B yüzey antijeninin (HBsA) varlığını araştırarak, HBsA'ın perinatal geçişini incelemek. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Materyal ve Metod: Bu çalışma Ocak 1991 ve Şubat 1992 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmamızda sağlıklı bebek doğumu yapan 340 anne ve kordon serumu ile özgeçmişinde düşük, ölü doğum yapma gibi obstetrikle ilgili patolojileri bulunan 46 anne ve kordon serumu ve son doğumunda düşük, prematürite, ölü doğum ve değişik doğumsal anomalili bebek doğuran 73 anne ve bunlardan doğan bebeklerin kordon serumlarında hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), Elisa yöntemi ile araştırılmıştır. Bu olgulara ait serumlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Ankara Zübeyde Hanım Doğumevinden sağlanmıştır. Bulgular: Çalışma grubundaki 459 anne ve bebek kordon serumlarındaki HBsAg pozitiflik oranı anne HBsAg (+) 52 (%11.33) ve bebek kordonu HBsAg pozitif annelerden bebeğe HBsAg geçişi %38.76 olarak tesbit edilmiştir. Sağlıklı doğum yapan grupta 340 anne ve kordon serumu incelenmiş anne HBsAg (+) 33 (%9.70) ve kordon HBsAg (+) 10 (%2.94) ve anneden bebeğe HBsAg geçiş oranı %30.3 olarak bulunmuş, özgeçmişinde düşük, ölü doğum yapma gibi obstetrikle ilgili patolojileri olan grupta 46 anne ve bebek kordon serumu incelenmiş, HBsAg'i (+) anne 6 (%13.4) olarak bulunmuş, bu grupta incelenen bebek kordon serumlarında HBsAg'i bulunamamıştır. Son doğumunda düşük, prematürite, ölü doğum ve değişik doğumsal anomalili bebek doğumu gibi sorunları bulunan grupta ise 73 anne ve bebek kordon kanı incelenmiş ve anne HBsAg (+) 13 (%17.81) ve bebek kordonu HBsAg (+) 10 (%13.7) olarak bulunmuş, anneden bebeğe HBsAg geçişi ise %76.92 olarak tesbit edilmiştir. Sonuç: Gruplar arasında anneden bebeğe HBsAg'i geçiş oranı karşılaştırıldığında, son doğumunda düşük, prematüre, ölü veya anomalili bebek doğuran grupta geçiş oranının, diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir. Bulgularımıza göre, gebelerin perinatal dönemde HBsAg'i yönünden test edilmesi, doğumdan hemen sonra Hepatit B immünglobulin ve hepatit B aşısı uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
ABSTRACT
Objective: The comperatively detection of hepatitis B surface antigen (HBsAg) in the cordon serum of healthy and anormaly newborns and their mothers serum and perinatal transmission of HBsAg. Institution: Medical Faculty, Ankara University, Department of Microbiology and Clinical Microbiology. Material and Methods: This study has been made between January 1991 and February 1992. In our study, 340 mother and cord bloods who give normal healthy birth and 73 mother and cord bloods who had 1st birth of death or anomaly birth and 46 mother and cord bloods who had still birth. Intrauterine death and abortion of their history, totally 459 mother and cord bloods was tested by Elisa method for HBsAg. The sera of mothers and umblical cords are taken, from department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine University of Ankara, Zübeyde Hanım Maternity Hospital of Ankara. Findings: The HBsAg (+) positivity rates of 459 mothers and cord bloods are 52 (11.33%) and 20 (4.36%). The transmission rate of HBsAg, from HBsAg (+) mothers to newborns was found 38.7%. In the group of the normal healthy births, 340 mothers and cord bloods was investigated and HBsAg (+) mothers 33 (9.7%) and HBsAg (+) cords 10 (2.94%) are found and transmission rate of HBsAg. From mother to newborn was estimated to be 30.3% in this group. The group who has obstetrical problems at their history. 46 mothers and cord bloods was investigated and HBsAg (+) mothers 6 (13.04%) was found and HBsAg wasn't found at cord blood of this group. The group who has last birth of death or anomaly birth. 73 mother and cord bloods was investigated and of mothers 13 (17.81%) HBsAg (+) and cord bloods 10 (13.7%) HBsAg (+) and transmission rate of HBsAg from mother to newborn was estimated to be 76.92%. Results: The transmission rate of HBsAg from mother to newborn was compared and transmission rate of HBsAg in the group who has death birth or anomaly birth at last birth was determined to be statistically higher in significant rates than other groups. According to our findings we thought it to be essential to test pregnant women HBsAg positivity in prenatal period and wost after birth hepatitis B immunglobulin (HBIG) and Hepatitis B vaccine injection will be beneficial.