E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1076 Viewed338 Downloaded

Investigation Of Chlamydia IgG In The Sera Of The Mother And Umbilical Cord Of The Healthy And Still-birth And Infants With Anomaly By Elisa
Sağlıklı veya Ölü-Anomalili Bebek Doğumu ile Sonuçlanan Gebeliklerde, Anne-Kordon Serumlarında, Chylamydia IgG'nin Elisa ile Araştırılması

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(4):240-4

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Doğum ağırlığı düşük, ölü veya organ anomalili bebek doğuran anneler ile miadında sağlıklı bebek doğuran annelerin serumlarında ve kordon serumlarında Chlamydia lgG antikorlarını araştırarak gebelerde Chlamydia infeksiyonlarının önemini açıklamak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Ankara. Materyel ve Metod: Bu çalışmanın birinci bölümünde doğum ağırlığı düşük, ölü veya organ anomalili bebek doğuran 18-40 yaş grubundan 105 olgunun serumunda ve 79 kordon serumunda Elisa ile Virgo test kitleri kullanılarak Chlamydia IgG araştırılmııştır. Bu patolojik gebelikleri kapsayan grubun kontrolü olarak ikinci bölümde sağlıklı bebek doğumu yapan annnelerle bebekleri incelemeye alınmış ve anti-Chlamydia IgG sonuçları karşılıklı olarak irdelenmiştir. Bulgular: Çalışmanın birinci grubundaki olgulardan 65'inde (%61.9) seropozitiflik saptanmıştır. Bu veri geçirilmiş veya geçirilmekte olan Chlamydia infeksiyonunun göstergesi niteliğinde değerlendirilmiştir. Kordon serumlarının ise 38'inde (%48.1) Chlamydia IgG seropozitifliği not edilmiştir Kontrol grubunda Anti-Chlamydia IgG, 178 olgunun 106'sında (%59.55) pozitif ve 72'sinde (%40.45) negatif bulunmuştur. Kordon serumunda ise 98/178 (%55) Chlamydia IgG seropozitifliği gözlenirken, 72'sinde birlikte seronegatiflik bulunmuştur. Bu iki grubun sonuçları karşılıklı irdelenerek Chlamydia infeksiyonlarının önemi açıklanmıştır. Sonuç: Epidemiyolojik çalışmalar, gebe olmayan asemptomatik kadınların Chlamydia infeksiyon prevalansının %0.5 olmasına karşılık, gebelerde %7-30 olduğunu göstermiştir. Anti-Chlamydia IgM pozitif kadınların, spesifik IgM negatif kadınlara oranla prematüre doğum yönünden 9.6 kez ve spontan abortus yönünden 4.8 kez daha çok risk taşıdıkları da bildirilmiştir. Bu nedenle Chlamydia trachomatis spesifik IgG ve IgM antikorlarının araştırılması, tanı için oldukça yararlı bilgiler verebilmektedir. Bu çalışmada patolojik ve normal gebeliklerde Chlamydia IgG'nin dağılımı gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Objective: The aim of the study is to determine the importance of Chlamydia infections among pregnant women by searching Chlamydia IgG antibodies in the sera of mothers and umbilical cord of both healthy infants and infants whose were low birth-weight, still-birth or with anomaly. Institution: The study was done of Ankara University Medical School, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Ankara. Material and Methods: In the first part of the study, Chlamydia spesific IgG was determined with Elisa using Virgo test kits, in the sera of the 105 cases with a range of 18-40 years old whose infants were low birth-weight, still-birth or with anomaly. As a control, in the second part of the study, healthy infants and their mothers were evaluated. Findings: In the first part of the study, seropositivity was found as 65/105 (61.9%). These data suggested the past or presence of Chlamydia infection. Only 79 umbilical cord sera were tested and Chlamydia IgG seropositivity was found as 38-79 (48.1%). In the control group anti-Chlamydia IgG was positive in 106 of 178 cases (59.55%) and negative in 72 (40.45%). In the sera of both mother and umbilical cord, seropositivity was found positive in 98 cases and negative in 72. The results of both groups and importance of Chlamydia infection were discussed. Results: Epidemiologic studies show that although prevalance of Chlamydia infection is 0.5% in nonpregnant asymptomatic women, it is 7-30% in pregnant women. The risk of premature labor is 9.6 fold and spontan abortus is 4.8 fold higher in anti-Chlamydia IgM positive women than IgM negative cases. Chlamydia trachomatis plays an important role in human reproductive system diseases. For this reason, investigation of Chlamydia trachomatis spesific IgG and IgM antibodies is very helpful for diagnosis. In this study, the distribution of Chlamydia IgG among pathologic and normal pregnancy is searched.