E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2498 Viewed636 Downloaded

Seroprevalence of Hepatitis B and HIV Infection in High-Risk Turkish Population
Yüksek Ri̇skli̇ Bi̇r Populasyonda Hepati̇t-b Ve HIV İnfeksi̇yonu Sıklığı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(3):157-8

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Yüksek riskli bir populasyon olan hayat kadınlarında Hepatit-B ve HIV infeksiyonu sıklığını araştırmak Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum ABD , Beşevler, Ankara. Materyal-Metod: Ankarada kayıtlı olarak çalışan toplam 94 hayat kadını materyal olarak alındı. Bu olguların tümünde HIV-1 ve 2 antikorları araştırıldı. Toplam 94 kadından 66 tanesinde HBsAg ve Anti-HBsAg varlığı araştırıldı. Bulgular: Toplam 66 hastadan 2sinde HBsAg saptandı (%3). Daha önce aşılanmış olduğu bildirilen 48 kadında HBsAg negatif ve Anti-HBsAg antikorları pozitif idi. Geri kalan 16 hastada ise hem HBsAg antijeni hem de Anti-HBsAg antikorları negatif idi (%24). Yalnızca bir hastada, kalitatif test aracılığıyla HIV antikorları saptandı, ancak sonuç Western Blot assay testi ile doğrulanamadı (Yanlış negatif). Diğer 93 hastanın tümünde de HIV 1 ve 2 antikorları negatif olarak bulundu. Sonuç: Ankarada kayıtlı olarak çalışan hayat kadınlarında HBsAg seroprevalensinin düşük ve Anti-HBsAg antikorlarının yüksek bulunması, bu kadınların Hepatit-B infeksiyonu açısından risk altında olmadıklarını düşündürmektedir. Ayrıca yalnızca 1 olguda yanlış pozitif HIV antikorlarının saptanması, Türkiyede hala HIV infeksiyonunun epidemik olmadığını göstermektedir.
ABSTRACT
Objective: To investigate HBsAg and HIV-1 seroprevalence among female prostitutes in Ankara, Türkiye. Institution: Gazi University Medical Faculty, Dept. of Obstetrics and Gynecology, Beşevler, Ankara, Turkey Material-Methods: The total number of 94 registered female prostitutes have been investigated in this study. In 66 out of the total 94 cases, HBsAg and Anti-HBsAg antibodies was determined. In all patients, Human Immunodeficiency Virus type 1 and 2 (HIV-1&2 ) was searched. To confirm the diagnosis Western blot assay was used if HIV antibodies were detected by above mentioned qualitative test. Results: Of the 66 patients, HBsAg was detected in 2 (3 %). In 48 women HBsAg was negative and Anti-HBsAg antibodies were positive (73 %), which were immunized before. HBsAg and Anti-HBsAg antibodies were negative in the remaining 16 patients (24 %). In only one patient, HIV antibodies were determined by qualitative test, but Western blot assay did not confirm the result (false positive). All of the other 93 patients were found HIV 1 and 2 antigens negative. Conclusion: Our findings of a low seroprevalence for HBsAg and high for Anti-HBs suggests that the female prostitutes and their clients are not at increased risk for Hepatitis B infection. Also, only one false- positive case for human immunodeficiency virus among female prostitutes showed us that HIV infection is still not epidemic in Türkiye, in high-risk population.