E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2239 Viewed1088 Downloaded

Serum Thrombomodulin Levels In Preeclamptic And Normal Pregnants
Preeklamptik ve Normal Gebelerde Serum Thrombomodulin Düzeyleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):39-41

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Normal ve preeklamptik gebelerde serum Thrombomodulin düzeylerini karşılaştırmak ve preeklampsinin şiddeti ile serum Thrombomodulin düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Materyel ve Metod: Bu prospektif klinik çalışmada, ikinci ve üçüncü trimesterde 20 normal gebe kadında ve 38 preeklamptik kadında serum Thrombomodulin düzeyleri ölçüldü. Normal gebeler ile preeklamptik gebelerin Thrombomodulin düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca, preeklampsinin şiddeti ile Thrombomodulin düzeyi arasındaki ilişkiler araştırıldı. İstatistiksel analizler çift karşılaştırmalı t-test konvansiyonel korelasyon katsayıları ve varyans katsayısı yolu ile yapıldı. Bulgular: Preeklamptik gebelerin serum Thrombomodulin seviyeleri normal gebelerdekinden önemli derecede yüksek bulundu. Ayrıca preeklamptik gebelerin serum Thrombomodulin seviyeleri sistolik ve diastolik kan basıncı (r: 0.63, p< 0.05; r: 0.59, p< 0.05), proteinüri miktarı (r: 0.72, p< 0.05), ve ürik asit seviyeleri ile (r: 0.73, p< 0.05) pozitif yönde istatistiksel olarak önemli derecede korelasyon gösteriyordu. Sonuç: Preeklamptik gebelerde serum Thrombomodulin ölçümlerinin, hastalığın şiddetini ve prognozunu belirlemede yardımcı bir parametre olabileceği sonucuna varıldı.
ABSTRACT
Objective: To compare serum thrombomoduline levels in normal and preeclamptic pregnant women and to seek any correlation between the thrombomoduline levels and the severity of the preeclampsia. Institution: The University of Ondokuz Mayıs, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Material and Method: In this prospective clinical study, serum thrombomoduline levels were determined and compared in 20 normal and 38 preeclamptic pregnant women, all within the second or third trimester. Correlation between the severity of the preeclampsia and the thrombomoduline levels were further investigated. Statistical analysis were performed by t-test (Student's test) conventional correlation factor and variance analysis. Findings: Thrombomoduline levels in the preeclamptic pregnancies were significantly higher than normal pregnancies. In preeclamptic women serum thrombomoduline levels were positively correlated with sistolic and diastolic blood pressure (r: 0.63, p< 0.05 and r: 0.59, p< 0.05 respectively), amount of proteinuria (r: 0.72, p< 0.05) and uric acid levels (r: 0.73, p< 0.05). Results: It was concluded that in preeclamptic pregnants serial determination of the thrombomoduline levels could be a useful parameter to determine the severity of preeclampsia and prognosis.