E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1992 - Volume 2 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1698 Viewed303 Downloaded

Beta-hCG mmunreactivity in Human Cervical Carcinoma
Serviks Kanserinde beta-hCG İmmünreaktivitesi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1992;2(4):260-2

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Serviks karsinomunun, ?-hCG immünreaktivitesi araştırılmıştır. Yapılan bu ön çalışmada değişik evrelerde 25 serviks kanserli hasta bu açıdan incelenmiştir. Tüm gruptaki ?-hCG immünreaktivitesi %40 olarak bulunmuştur. Serum değerleri 2 ile 50 mIU/ml arasında dağılım göstermiştir. Yaş ve ?-hCG seviyeleri arasında belirgin bir korelasyon kurulamamıştır (r= 0.3113, p> 0.05). Ayrıca değişik tedavi şekilleri uygulanan hasta grupları arasında anlamlı bir fark gözlenememiştir (x2=1.39.72, 0.3>p>0.2).
ABSTRACT
Cervical carcinoma was ?-hCG, 25 patients with cervical cancer in various stages were examined from this point of view. In this preliminary report the overall immunoreactivity of ?-hCG was found to be 40 Per cent. The values found were between 2 and 50 mIU/ml and there was no significant correlation between age and the ?-hCG values (r= 0.3113, p> 0.05). Additionally, results from the patients undergoing various treatment modalities were not differ from each other significantly (x2= 1.3972, 0.3>p> 0.2).