E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2003 - Volume 13 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1528 Viewed502 Downloaded

Magnetic Resonance Imaging In Clinical Staging And Postradiotherapy Assessment Of Cervical Cancer
Serviks Kanserinin Klinik Evrelemesive Radyoterapi Sonrası Değerlendirmesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2003;13(1):81-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Serviks kanseri gelişmekte olan ülkelerde kansere bağlı ölümler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Hastalığın doğru tedavisi, yapılacak doğru preoperatif klinik evrelemeye bağlıdır. Hastalığın klinik evrelemesi, akciğer röntgenogramı, intravenöz pyelografi, baryumlu kolon grafisi, sistoskopi ve genel anestezi altında yapılacak olan bimanuel muayeneyi içerir. Öte yandan bütün bunlara rağmen klinik evreleme ile cerrahi-patolojik evre arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme serviks kanserinin klinik evrelemesinde tanısal bir araç olarak yıllardan beri kullanılmaktadır. Bu yazıda serviks kanserine yaklaşımda MR ın rolü ve MR ile yapılacak evreleme sonuçlarının, diğer klinik evreleme modalitelerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması yapılacaktır.
ABSTRACT
Cervical cancer remains a leading cause of death from cancer among women in developing countries. Proper management of cervix cancer depends on preoperative clinical staging. Clinical staging consists from chest X-ray roentgenogram, intravenous pyelography, barium enema, cystoscopy, bimanuel examination under the general anesthesia. However there are several discre-pancies between the clinical stage and surgicopathologic stage. Magnetic resonance imaging (MR) has been used as a diagnostic tool for clinical staging of cervix cancer for several years. In this article the role of MR imaging in the management of cervical cancer is reviewed and MR imaging staging results were compared with other clinical staging modalities.