E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2269 Viewed632 Downloaded

Vaginal Birth After Cesarean Section
Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(2):96-100

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Sezaryen operasyonu geçirmiş hastalarda sonraki gebeliklerinde vajinal doğum yapabilme oranlarını ve rüptür risklerini tespit etmektir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 1999 - Aralık 2001 tarihleri arasında kliniğimize başvuran geçirilmiş sezaryenli 429 gebe çalışmaya alındı. Hastalar sezaryen sonrası vajinal doğuma (SSVD) bırakılanlar (n=126) ve elektif olarak sezaryene alınanlar (n=303) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. SSVD a bırakılan hastalarda başarılı doğum oranları kaydedildi, her iki gruptaki rüptür oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 126sı (%29.3) SSVDa aday grubuna alınmıştır. Bu hastaların 86 sına (%68) başarılı bir şekilde vajinal doğum yaptırıldı ve hiçbirinde rüptür bulgusuna rastlanmadı. Hastaların 40ında (%32) ise fetal distres, sekonder arrest, rüptür tehdidi nedenleriyle sezaryene geçildi ve 2 hastada uterin rüptür tespit edildi (%1.5), elektif sezaryen grubunda ise 3 hastada inkomplet rüptüre rastlandı (%1) (p>0.5). İki grubun 5. dakika Apgar skorları da benzerdi (p>0.5) Sonuç: Uygun hastaların sezaryen sonrası vajinal doğuma bırakılması yüksek oranda başarıyla sonuçlanmaktadır. SSVD uygulaması abartılı olarak artmış sezaryen oranlarını azaltabilir.
ABSTRACT
Objective: Our purpose was to determine the success of vaginal birth rate after cesarean, and to determine the uterine rupture risk. Material and Methods: 429 pregnant women having cesarean at their previous delivery that admitted to our clinic between January 1999 ? December 2001 have been included in our study. The patients have been divided into 2 groups as vaginal birth after cesarean delivery (VBAC) group (n=126) and women who underwent elective repeat cesarean group (n=303). The successful delivery rate has been recorded for as VBAC patients, the rupture rates have been compared in two groups. Results: 126 of the patients (%29.3) have been taken into VBAC group. 86 succesful vaginal birth after previous cesarean delivery occured (%68), and no rupture finding has been found. Cesarean was performed to 40 of the patients due to fetal distress, secondary arrest, and rupture threat. While 2 of the patients had uterine rupture in VBAC group, 3 of the patients in elective cesarean group had incomplete rupture (p>0.5).The 5-min Apgar scores were similar in both groups (p>0.5). Conclusions: The vaginal delivery for the appropriate patients who had cesarean previously, was successfull at high rates. VBAC application may reduce the increased rate of cesarean.