E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1597 Viewed2747 Downloaded

Syphilis And Pregnancy: A Case Report
Sifiliz ve Gebelik: Olgu Bildirimi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):142-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Son zamanlarda dünyada seksüel yolla bulaşan (SYB) hastalıklarda görülen artışa paralel olarak, sifiliz olgularında bir artış görülmektedir. Buna bağlı olarak konjenital sifiliz (KS) olgularında da bir artış göze çarpmaktadır. Biz, 29 haftalık gebelikte görülen 2. dönem sifiliz lezyonları olan olgumuz nedeni ile ülkemiz koşullarında, konunun tartışılmasının gereğini düşünmekteyiz. Çalışmanın Yapıldığı Yer: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Olgu: Yirmi dokuz haftalık gebeliği olan ve anogenital yaygın kondiloma lata bulgusu ile kliniğimize başvuran hastada sifiliz teşhis edilmiş olup tedavi ve takibi neticesinde, canlı bir kız bebek doğurtuldu. Sonuç: Ülkemiz koşullarında konjenital sifiliz olgularını önlemek için riskli hasta populasyonu sifiliz açısından muhakkak taranmalıdır. Bu hastaların takipleri titizlikle yapılmaldır.
ABSTRACT
Objective: Recently, sexually transmitted diseases (STD) have increased all over the world. Syphilis and congenital syphilis have also increased in regard to have been observed in increasing numbers of STDs. Therefore, as related to our case, a 29 weeks old pregnant women with secondary syphlilis, we want to discuss the subject. Settled: İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Case: A woman with 29 weeks of gestation applied to our clinic by complaining the anogenital condyloma lata. Syphilis was diagnosed and treated. Conlusion: We have believed that it is necessary to screen the high risk women for preventing the congenital syphilis. The follow-up of these patients are extremely important.