Contents    Cover    Publication Date: 21 Dec 2017
Year 2017 - Volume 27 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
1228 Viewed819 Downloaded

Social Physique Anxiety Levels and Influential Factors in Women Who Have Aesthetic Surgery
Estetik Cerrahi Girişim Yaptıran Kadınlarda Sosyal Fizik Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2017;27(4):169-77
DOI: 10.5336/gynobstet.2017-58229
Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Objective: This study aimed to investigate social physique anxiety levels and influential factors in women who have aesthetic surgery. Material and Methods: The study sample included 289 women who underwent aesthetic surgery. Results: The average period of time that women had considered aesthetic surgery was 38.91 ± 3.73/months. The first trait that participants hoped to gain with aesthetic surgery was ''being more relaxed and confident'' (69.2%). The women who learned about the aesthetic surgery they had from the media (e.g. TV, newspapers), and said that the people around them ''judged/condemned'' them for having aesthetic surgery, obtained higher total mean scores on the ''Social Physique Anxiety Scale'' than the other women (p< .05). Conclusion: The study also found that the waiting period for the aesthetic surgery was long, the women were mainly affected by their social environment and the media, and those who had negative feedback from their social environment had higher social physique anxiety. It is recommended to investigate aesthetic surgical operations in large sample groups including frequent genital aesthetic surgery such as labioplasty and vaginoplasty.
ÖZET
Amaç: Bu araştırma ile estetik cerrahi girişim yaptıran kadınlardaki sosyal fizik kaygı düzeyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini estetik cerrahi girişim yaptıran 289 kadın oluşturmuştur. Bulgular: Estetik cerrahi girişim için düşünülen süre ortalama 38.91 ± 3.73/ay ve günde izlenen ortalama TV süresi 2.39 ± 1.59/saattir. Estetik cerrahi girişim ile kazanılması beklenen özelliklerin başında %69.2 ile ''daha rahat ve kendine güvenen'' seçeneği yer almaktadır. Yapılan estetik cerrahi girişim hakkında bilgi edinme kaynağının ''medya (TV, gazete vb)'' olduğunu belirten ve yapılan girişim nedeni ile sosyal çevreden ''yargıladılar/kınadılar'' tepkisi alan katılımcıların Sosyal Fizik Kaygı Envanteri toplam puan ortalamasının diğer katılımcılara oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Estetik cerrahi girişim için beklenilen sürenin uzun olduğu, katılımcıların daha çok sosyal çevre ve medyadan etkilendiği ve sosyal çevreden olumsuz geri bildirim alan kişilerin sosyal fizik kaygılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Labiaplasti ve vajinoplasti gibi sık yapılan genital estetik cerrahiyi de içeren geniş örneklem gruplarında estetik cerrahi operasyonların araştırılması önerilmektedir.